PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - OPNY2P112B
Anglický název: Social Deviance
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 28 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Korekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu. Nastoluje problémy etopedické. V rámci kurzu jsou popisovány a analyzovány klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Důraz je kladen na integrativní a interdisciplinární přístup k problematice sociálních deviací. Jsou diskutovány konceptuální, teoretické a metodologické problémy studia sociálních deviací. V rámci předmětu jsou definovány základní pojmy vztahující se k problematice sociálních deviací, včetně normality a jejích typů. V rámci kurzu jsou prezentovány a diskutovány cíle a příčiny deviantního chování. Součástí předmětu je analýza vybraných projevů deviantního chování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do vývoje a současného stavu teoretického poznání v oblasti sociálních deviací, podat přehled nejvýznamnějších teorií sociálních deviací, popsat funkce sociálních deviací, zdůraznit hodnotové aspekty deviantního chování, detekovat a analyzovat příčiny vybraných projevů deviantního chování.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (17.10.2017)

FISHER, S. ŠKODA J. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3

FORSYTH, C. J.; Copes, H. (eds.).Encyclopedia of social deviance. Los Angeles: Sage Reference, 2014. ISBN 978-1-4522-4033.

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2001. ISBN: 80-85850-68-0.

KLIMENT, P. Sociální deviace I: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 70 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3588-6.

KOMENDA, A. Sociální deviace. Historická východiska a základní teoretické přístupy. Olomouc : UP, 1999. ISBN 80-244-0019-7.

KRAUS, B. Společnost, rodina a sociální deviace. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 157 s. 44. ISBN 978-80-7435-411-3

KRAUS, B. Sociální deviace v transformaci společnosti. Vydání 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 210s. ISBN 978-80-7435-575-2.

MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2

URBAN, L., DUBSKÝ, J. Sociální deviace. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7380-397-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (27.09.2020)

Docházka (minimálně 80% - nezávisle na tom, zda je někdo nemocný či není) a aktivní účast v rámci výuky. Prezentování a odevzdání seminární práce a její úspěšné obhájení v rámci rozpravy. 

Povinně je třeba prostudovat následující literaturu:

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2000 (popř. další vydání). Strany: 0-25, 93-116, 127-141, 153-257 (nastudovat alespoň 3 biologické, 3 psychologické a 3 sociologické teorie deviantního chování plus s. 257-259).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (17.10.2017)

1. Sociální deviace a pojmy obsahově blízké.
2. Vymezení a druhy normality.
3. Definiční znaky sociální deviace.
4. Sociální a nesociální deviace.
5. Normativní a reaktivní koncepce sociální deviace.
6. Cíle, funkce a příčiny deviantního chování.
7. Biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování.
8. Vybrané projevy deviantního chování.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK