PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy medicínského práva - OPNY2P111A
Anglický název: Basic of medical law
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Bc. Miroslav Špecián, CSc., Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bc. Miroslav Špecián, CSc., Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P103A, OPNY2P104A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
Cílem předmětu je navázat na znalosti studentů ze základů práva, doplnit a prohloubit jejich znalosti zejména v oblasti, kdy učitelé, resp. jejich žáci přicházejí do styku se zdravotnictvím a s poskytováním zdravotních služeb. Předmět v legislativním kontextu odhaluje možné příčiny a důsledky situací, které mohou představovat ohrožení zdraví a vývoje dětí. Program je zaměřen na osvojení si sociálních kompetencí nezbytných pro působení učitelů v praxi, aby dokázali v rámci svých možností poskytnout ohroženým dětem nezbytnou pomoc dle platné legislativy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Cílem předmětu je doplnit a prohloubit právní povědomí aktuálními informacemi z oblasti práva.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Sdělení č. 96/2001 Sb. m.s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně, v platném a účinném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném a účinném znění

Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném a účinném znění

Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, v platném a účinném znění

Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, v platném a účinném znění

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, v platném a účinném znění

 

Prudil, L. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde Praha, 2014. 178 s. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-929-8.

Těšinová, J.; Žďárek, R.; Policar, R. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. 414 s. ISBN 978-80-7400-050-8.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

1.   Základy zdravotnického (medicínského) práva - základní pojmy a principy (souhlas s provedením zákroku, právo na informace, zdravotnická dokumentace, povinnost mlčenlivosti vs. oznamovací povinnosti ad.).

2.   Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

3.   Zákon o specifických zdravotních službách.

4.   Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů.

5.    Řešení konkrétních problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK