PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika výchovy ke zdraví - OPNY2P107A
Anglický název: Didactics of Education towards Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: 28 / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P106A
Je prerekvizitou pro: OPNY2P134B, OPNY2P133B
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (14.09.2021)
Pojetí předmětu se opírá o dokument WHO "Zdraví 21", koresponduje s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a vychází z rámcových vzdělávacích programů pro základní a středoškolské vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví. Předmět přispívá k rozvoji didaktického myšlení studentů učitelství pro naplnění očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školní praxi. Klade důraz na systémové chápání výuky, vysvětluje aplikační a integrační pojetí výchovy ke zdraví
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (14.09.2021)

Cílem předmětu je prohlubování znalostí oborové didaktiky Výchovy ke zdraví se zaměřením na sekundární  a terciární vzdělávání.Cílem předmětu je praktické využití didaktických dovedností při tvorbě školních programů zaměřených na podporu zdraví a prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na středních školách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (14.09.2021)

Požadavky ke zkoušce:

- aktivní účast ve výuce ( max. 2 omluvené absence možné)

- vypracovaní dílčích úkolů do oborového portfolia

-ústní zkouška v rozsahu povinné literatury 

MARÁDOVÁ,E. KOVAŘÍKOVÁ,M. (2020) Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí. Praha,Pedf UK 

VALIŠOVÁ,A. KOVAŘÍKOVÁ,M. (2021) Obecná didkatika v příkladech a cvičeních. Praha, Grada

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (14.09.2021)

Obsahové vymezení:

1) Koncepce výchovy ke zdraví v kurikulu gymnaziálního a středoškolského vzdělávání. (transformace očekávaných výstupů a učiva do školních programů vyššího sekundárního vzdělávání. Porovnání strategie podpory zdraví se základní školou. Příklady integrace učiva v tematických plánech předmětů cílených do oblasti výchovy ke zdraví)

2) Učebnice Výchovy ke zdraví. Příklady dostupných učebnic, Didaktická analýza  učebnic, požadavky na učebnice VkZ.

 3)Etické aspekty ve výchově ke zdraví. Etická výchova a další doplňující vzdělávací obory  ve vztahu k VkZ. Význam etické výchovy v systému vzdělávání.

4) Reflexe oborové pedagogické praxe na středních školách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK