PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná sociální psychologie - OPNY2P105A
Anglický název: Applied Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P101A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (06.02.2019)
Předmět Aplikovaná sociální psychologie vychází ze sociálně-psychologických teorií a usiluje o propojení poznatků základního výzkumu s řešením otázek a problémů relevantních pro reálný životní kontext. V rámci výuky předmětu se zaměříme na několik vybraných oblastí, které jsou přínosné pro studijní program výchova ke zdraví a související pedagogickou praxi. Cílem předmětu je propojit sociálně psychologické myšlení s praktickou aplikací ve vybraných oblastech relevantních pro oblast vzdělávání. Studenti a studentky budou podpořeni v kritickém myšlení na základě znalostí sociálně-psychologických konceptů tak, aby tyto dovednosti mohli využít pro důkladnější porozumění vybraným společenským jevům. Studenti/ky se seznámí s aktuálním vývojem poznání v oblasti, zejm. v kontextu různých teoretických a metodologických přístupů. Posílí své dovednosti kriticky pracovat s akademickými texty a prohloubí znalosti ve vybraných oblastech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (06.02.2019)
 • Získání znalostí z oboru aplikované sociální psychologie, znalosti nebudou omezené na memorování, ale posunou studenty a studentky směrem k schopnosti porozumět a využívat vybrané koncepty
 • Povědomí o aktuálním vývoji disciplíny
 • Rozvoj schopnosti interpretovat výzkumná zjištění
 • Propojení výzkumné roviny s praktickou aplikací ve smyslu hlubšího porozumění vybraných problémů reálného života
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (30.01.2021)

Baštecká, B. (2009, Ed.). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál.

Masaryk, R. (2013). Medzi člověkom a ludmi. Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava, Iris. 

Výrost, J., Slaměník, I. (1998, Eds.). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha, Portál.

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E.  (2019, Eds.). Aplikovaná sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada.

Hayes, N. (2003). Aplikovaná psychologie. Praha, Portál.

 

Journal of Applied social psychology - vybrané texty: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15591816

+ další zdroje budou specifikované k jednotlivým lekcím prostřednictvím elektronické podpory kurzu na platformě Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (30.01.2021)

Zkouška se skládá z následujících dílčích částí, je nutné splnit všechny části v dostatečné kvalitě. 

V průběhu semestru: 

 • Průběžné úkoly (1 ke každé lekci): 25% celkové známky
 • Průběžné testy (1 ke každé lekci, opakované pokusy): 25% celkové známky

 

V průběhu zkouškového období:

 • Test (70% spodní hranice pro absolvování): 50% celkové známky

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (30.01.2021)
 1. Aktuální přístupy v sociální psychologii (klíčové teorie, metodologické přístupy)

 2. Psychický vývoj a sociálně psychologické souvislosti, Identita a subjektivita v současném pojetí

 3. Aplikace sociální psychologie v oblasti školy

 4. Aplikace sociální psychologie v oblasti aktuálních sociálních problémů

 5. Systemický přístup ve školní praxi

 6. Aplikace sociální psychologie v oblasti environmentální

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK