PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Prevence zdravotních rizik - OPNY2P102A
Anglický název: Health Risk Prevention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 28 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Korekvizity : OPNY2P101A
Je korekvizitou pro: OPNY2P101A
Je prerekvizitou pro: OPNY2P128B, OPNY2P126B
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.08.2017)
Předmět pomáhá pochopit souvislosti mezi příčinami a důsledky zdravotních rizik s cílem vysledovat možnosti jejich ovlivnění ( životní styl, zdravé prostředí).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti zdravotních rizik a jejich předcházení a to jak v životě, tak v pracovním prostředí. Student se seznámí s vybranými biomedicínskými disciplínami ve vztahu k zaměření oboru výchova ke zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

1.    BRHEL,P; MANOUŠKOVÁ, M; HRNČÍŘ, E. Pracovní lékařství. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3

2.    ŠUBRT, Bořivoj a Milan TUČEK. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. 2., doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2015. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-944-1.

3. MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5351-5.

4.    ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2010, s. 127. ISBN 978-80-247-3231-8.

5.    DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4

6.    DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5

7.    DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9

8.    NAJBRTOVÁ, M. Biologie dorostu a školní hygiena. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. 130 s. ISBN 80-7042-231-9

9    PELCLOVÁ, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum. 2014. s. 316. ISBN 978-80-2462-597-3.

10.    ŠUBRT, B. aj.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. aktual. a rozš. vyd. Olomouc : ANAG, 2007. 839 s. ISBN 978-80-7263-400-2.

11. VELEMÍNSKÝ a kol. Zdraví a nemoc. České Budějovice: JCU ZSF.2011.s.134.ISBN 978-80-7394-326-4.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.08.2017)

Úspěšné absolvování písemného testu (min.75%).  Test lze opakovat max. třikrát (jeden řádný, dva opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)
  1. Účinky fyzikálních, chemických a biologických faktorů na zdraví
  2. Rizikové faktory ovlivňující zdraví (např. stres, obezita, závislosti, úrazy)
  3. Prevence vybraných onemocnění (např. kardiovaskulární onem., diabetes mellitus, osteoporóza, nádorová onemocnění).
  4. Fyzická a psychická pracovní zátěž (měření, hodnocení), zdravotní důsledky nadměrné pracovní zátěže apod. 
  5. Význam prevence hypokineze cvičením, pohybovou aktivitou, sportem, zvláště v jeho rekreační formě. Složky optimálního pohybového režimu u dětí a dospívajících.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK