PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci z výchovy ke zdraví - OKNY2P124B
Anglický název: Master theses workshop on Education towards Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2018)
Předmět seznamuje studenty se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod, s přístupem k realizaci diplomových prací a se základy matematického a statistického zpracování dat. Zvláštní zřetel je věnován specifikům pedagogického výzkumu v oblasti výchovy ke zdraví. Předmět poskytuje základy potřebné k vědeckému způsobu práce při analytickém, matematicko-statistickém a kvalitativním zpracování údajů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod, s přístupem k realizaci diplomových prací. Zvláštní zřetel je věnován specifikům pedagogického výzkumu v oblasti výchovy ke zdraví. Během kurzu si student ujasňuje, jak bude postupovat při zpracování své diplomové práce a připravuje si podklady pro pedagogický výzkum.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

2. ČSN ISO 690-3. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

3. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. - titul dostupný v mnoha exemplářích v knihovně ÚVI

4. UNIVERZITA KARLOVA. Elektronické informační zdroje UK [online]. 2018 [cit. 2018-01-04]. Dostupný z: http://pez.cuni.cz, nebo http://knihovna.pedf.cuni.cz/eiz.htm

5. ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

6. ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace v PowerPointu. Praha: Computer Press, 2007. 336 s. ISBN 978-80-251-2119-1.

7. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. opravené vyd. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

8. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 98 s. 80-7315-078-6

9. PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8

10. PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1333-

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (02.02.2022)

Požadavky vychází z předpokladu, že student již má promyšlené téma své diplomové práce včetně výzkumné části  a rovněž má téma diplomové práce zadané do SIS.

Aktivní účast na semináři min. 50 %.

Vypracování všech úkolů  zadaných k danému předmětu v Moodle a  jejich odevzdání v předem daném termínu (nutné získat minimálně 60 b. z každého průběžného úkolu).

Student sepíše a v předem daném termínu odevzdá zápočtovou práci, která bude obsahovat následující části:

1. Student nadefinuje a sepíše cíle své diplomové práce.

2. Student odevzdá 10 normostran souvislého textu, který se vztahuje k tématu jeho diplomové práce.

3. Student uvede a přiloží výzkumný nástroj/nástroje (dotazník, otázky řízeného rozhovoru, podmínky pozorování..), který/é bude využívat ve výzkumné části své práce.

4. Student vyzkouší na vybraném vzorku osob zvolenou metodu výzkumu.

5. Student zpracuje výsledky a zhodnotí, zda mu zvolená metoda výzkumu a připravený výzkumný nástroj pomůže splnit cíle diplomové práce.

6. Student předloží seznam použité literatury.

Student odevzdá všechny úkoly v předem daném termínu v jednom celistvém dokumentu s hlavičkou DP!

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (02.02.2022)

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy diplomové práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Přehled výukových témat:

1. Kvantitativní a kvalitativní přístup k získávání a zpracování dat, otázka hypotéz a jejich testování.

2. Terénní sběr dat, zpracování dat.

3. Kontrola výsledků a jejich zpracování, interpretace výsledků.

4. Základy popisné statistiky.

5. Počítačové programy pro statistické zpracování dat.

6. Formální úprava odborných textů včetně bibliografických citací, a to v souladu s platnými normami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK