PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - OKNY2P112B
Anglický název: Social Deviance
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Korekvizity : OKNY2P101A
Neslučitelnost : OKNQ2P117B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu. Nastoluje problémy etopedické. V rámci kurzu jsou popisovány a analyzovány klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Důraz je kladen na integrativní a interdisciplinární přístup k problematice sociálních deviací. Jsou diskutovány konceptuální, teoretické a metodologické problémy studia sociálních deviací. V rámci předmětu jsou definovány základní pojmy vztahující se k problematice sociálních deviací, včetně normality a jejích typů. V rámci kurzu jsou prezentovány a diskutovány cíle a příčiny deviantního chování. Součástí předmětu je analýza vybraných projevů deviantního chování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do vývoje a současného stavu teoretického poznání v oblasti sociálních deviací, podat přehled nejvýznamnějších teorií sociálních deviací, popsat funkce sociálních deviací, zdůraznit hodnotové aspekty deviantního chování, detekovat a analyzovat příčiny vybraných projevů deviantního chování.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Kraus, B. Společnost, rodina a sociální deviace. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 157 s. 44. ISBN 978-80-7435-411-3

Kraus, B. Sociální deviace v transformaci společnosti. Vydání 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 210s. ISBN 978-80-7435-575-2.

Fischer, S.; Škoda, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. 231 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5046-0.

Munková, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7380-398-8.

 

Kliment, P. Sociální deviace I: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 70 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3588-6.

Forsyth, Craig J., ed. a Copes, Heith, ed. Encyclopedia of social deviance. Los Angeles: Sage Reference, 2014. ISBN 978-1-4522-4033-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (18.09.2017)

Předmět je zakončen zkouškou - písemný test (min. 75 % pro úspěšnost)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

1. Sociální deviace a pojmy obsahově blízké.
2. Vymezení a druhy normality.
3. Definiční znaky sociální deviace.
4. Sociální a nesociální deviace.
5. Normativní a reaktivní koncepce sociální deviace.
6. Cíle, funkce a příčiny deviantního chování.
7. Biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování.
8. Vybrané projevy deviantního chování (alkoholismus, gamblerství, graffiti, prostituce, sebevražednost, sekty a destruktivní hnutí atd.).
9. Hodnotové aspekty deviantního chování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK