PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociologie zdraví a nemoci - OKNY2P108A
Anglický název: Sociology of Health and Illness
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P106A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (05.10.2020)
Předmět představuje sociologii zdraví a nemoci jako sociologickou subdisciplínu, která se orientuje na sociální kontext zdraví a nemoci, a proto úzce souvisí s pedagogickou teorií i praxí. Studenti jsou vedeni k pochopení sociálního rozměru zdraví a nemoci, vzájemného propojení sociálních systémů (rodiny, společnosti) a procesů, které mají bezprostřední dopad na fungování lidského systému, jedince, včetně kontextů spoluutvářejících jeho život. Předmět podává přehled současných sociologických interpretací zdraví a nemoci, popisuje nemoc v sociálním kontextu vztahových rovin jedince. Pozornost je dále věnována sociologii lékaře a roli lékaře, sociologii pacienta a roli pacienta, problematice zdravotnictví jako sociální instituce, medicinalizaci společnosti a dalším relevantním tématům současné sociologie zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky současné sociologie zdraví a nemoci, a to především v návaznosti na osvojené poznatky psychologie zdraví. Předmět umožní studentům integrovat dosavadní poznatky teorie lidského zdraví a kultivovat vlastní pojetí fenoménu zdraví a nemoci.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. ISBN 80-247-1197-4.

FIALOVÁ, L.; KOUBA, P.; ŠPAČEK, M. (eds.) Medicína v kontextu západního myšlení. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-7262-513-0.

ILLICH, I. Limity medicíny: Nemesis medicíny - zaprodané zdraví. Vyd. 1. Brno: Emitos, 2012. 177 s. ISBN 978-80-87171-26-4.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.

KŘÍŽOVÁ, E. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-57-1.

MARMOT, M.; WILKINSON, R. G. Social Determinants of Health. Oxford : Oxford University Press, 2006. 366 s. ISBN 0-19-856589-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.10.2021)

Zkouška probíhá ústní formou a obsahově vychází z hlavních tematických okruhů uvedených v sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (10.09.2018)

1. Současná sociologie a její paradigmata.
2. Sociologické subdisciplíny studující lidské zdraví a nemoc.
3. Hlavní sociologické pohledy na zdraví a nemoc.
4. Významné osobnosti sociologie zdraví a nemoci.
5. Sociální dimenze zdraví a sociální determinanty zdraví.
6. Člověk ve zdravotně relevantních rolích.
7. Zdravotnictví jako sociální instituce.
8. Alternativní medicína.
9. Medicinalizace soudobé společnosti.
10. Medializace a komercionalizace zdraví.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK