PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví - OKNY2P104A
Anglický název: Public Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Korekvizity : OKNY2P118B
Je korekvizitou pro: OKNY2P118B
Je prerekvizitou pro: OKNY2P126B, OKNY2P128B, OKNY2P111A, OKNY2P103A, OKNY2P129B, OKNY2P125B, OKNY2P132B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
Předmět rozšiřuje a prohlubuje zdravotní gramotnost studentů, poskytuje základní informace o funkci a účelu veřejného zdravotnictví a roli občana, samosprávy a státu v systému zdravotní péče. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy zdravotnických systémů, managementem zdravotnických zařízení, systémem zdravotnických a sociálních služeb. Student by měl být schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám, znát základy managementu, a využít získané znalosti při působení v pedagogické praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy zdravotnických systémů, managementem zdravotnických zařízení, systémem zdravotnických služeb. Student by měl být schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám a využít získané znalosti při působení v pedagogické praxi.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (04.09.2018)

Základní:

JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak: praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén, 2015. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-218-3.
ŠUPŠÁKOVÁ, Petra. Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0062-0.

 

Doporučená:

Malina, A. Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 65 s. ISBN 978-80-87023-29-7.

SCHNEIDER, M. Introduction to public health. 3rd ed. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2011, 595 p. ISBN 0763763810.

VURM,V. a kol. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1.vyd. Praha : Triton, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.

ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 80 s. ISBN 978-80-246-1569-1.

Vyhláška č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci, v platném a účinném znění

Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014, 75 s. ISBN 978-80-85047-47-9.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném a účinném znění

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.09.2020)

Požadavky ke zkoušce:

-          Účast na výuce je dobrovolná, nekontroluje se.

-          Zaslání kazuistiky do 2 týdnů od absolvování semináře na téma kvality/rizika ve zdravotnictví. Požadavky budou sděleny na výuce, rozsah ideálně 900 znaků, maximálně 1800 (normostrana).

-          Vlastní zkouška - písemný test (min 75 %), rozsah požadovaných znalostí odpovídá sylaby. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.09.2020)

Úvod do veřejného zdravotnictví, kvalita a rizika poskytování zdravotních služeb

Systémy a financování zdravotnictví

Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. Obyvatelstvo a jeho charakteristiky, demografie, národní registry

Zotavovací akce a školy v přírodě

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK