PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z klinických oborů lékařských věd - OKNY2P103A
Anglický název: Chapters of Clinical Medicine
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Prerekvizity : OKNY2P104A
Je prerekvizitou pro: OKNY2P111A, OKNY2P129B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět staví na důkladných znalostech ze somatologie. Jeho cílem je seznámit studenty s postupy používanými při lékařském vyšetřování pacienta či klienta, tedy např. s anamnézou, fyzikálním vyšetřením a vyšetřovacími metodami. Charakter a výběr učiva je přizpůsoben potřebám budoucích učitelů výchovy ke zdraví, jejichž zdravotní gramotnost musí mít též určitý přesah do klinické oblasti s kompetencí odlišovat od pojmu medicínská gramotnost. Cílem předmětu je poskytnout studentům nezbytné informace sloužící jako poznatková báze klinické propedeutiky pro učitele výchovy ke zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je poskytnout studentům nezbytné informace sloužící jako poznatková báze klinické propedeutiky pro učitele výchovy ke zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (16.01.2021)

CIKRT, Tomáš. Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků. 1. vyd. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2012, 169, [23] s. ISBN 978-80-260-1403-4.

CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007, 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.

KOMÁREK, Lumír a Kamil PROVAZNÍK. Ochrana a podpora zdraví. 1. vyd. Praha: Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011, 99 s. ISBN 978-80-260-1159-0.

LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007, xvi, 248 s. ISBN 978-80-7262-438-6.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (22.03.2022)

Předmět je zakončen zkouškou formou písemného testu (hranice úspěšnosti je 75 %).

 

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Jan David, Ph.D. (16.01.2021)
  1. Úvod do předmětu, základní lékařská terminologie.
  2. Anamnéza a subjektivní příznaky nemoci (význam a struktura anamnézy, nejčastější subjektivní příznaky a jejich příčiny, simulace, disimulace, agravace).
  3. Objektivní příznaky nemoci (obecná klasifikace, objektivní příznaky nemocí kardiovaskulárních, respiračních, gastrointestinálních, urogenitálních, endokrinních a neurobehaviorálních).
  4. Fyzikální vyšetření a funkční vyšetření jednotlivých systémů (techniky fyzikálního vyšetření, funkční vyšetření plic, EKG, funkční vyšetření ledvin, EEG, EMG).
  5. Vyšetření krve a moči (účel vyšetření, krevní obraz, diferenciál, sedimentace, biochemické vyšetření, vyšetření krevní srážlivosti, vyšetření moči).
  6. Mikrobiologické vyšetření (účel vyšetření, hlavní zásady a příklady bakteriologického, virologického, mykologického, parazitologického a sérologického vyšetření, ATB rezistence).
  7. Zobrazovací metody v lékařství (základní principy a využití skiagrafie, počítačové tomografie, magnetické rezonance, radionuklidových metod, ultrazvuku a endoskopie).
  8. Screening v medicíně (definice, princip, význam, novorozenecký screening, dítě s chronickým onemocněním, screening nádorových onemocnění, příklady).
  9. Základy farmakologie (základní pojmy, příbalový leták, způsoby aplikace, lékové skupiny, obecná pravidla užívání léků, léky pro akutní stavy).
  10. Úrazy a intoxikace u dětí a mladistvých (příčiny, rozdělení, výskyt v závislosti na věku, klinické projevy, prevence).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK