PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - OKNQ2P117B
Anglický název: Social Deviance
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Neslučitelnost : OKNQ2Z108B, OKNQ2Z109B
Prerekvizity : OKNQ2P101A
Je neslučitelnost pro: OKNQ2Z108B, OKNY2P112B, OKNQ2Z109B
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (06.01.2018)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu. Nastoluje problémy etopedické. V rámci kurzu jsou popisovány a analyzovány klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Důraz je kladen na integrativní a interdisciplinární přístup k problematice sociálních deviací. Jsou diskutovány konceptuální, teoretické a metodologické problémy studia sociálních deviací. V rámci předmětu jsou definovány základní pojmy vztahující se k problematice sociálních deviací, včetně normality a jejích typů. V rámci kurzu jsou prezentovány a diskutovány cíle a příčiny deviantního chování. Součástí předmětu je analýza vybraných projevů deviantního chování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (06.01.2018)

Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do vývoje a současného stavu teoretického poznání v oblasti sociálních deviací, podat přehled nejvýznamnějších teorií sociálních deviací, popsat funkce sociálních deviací, zdůraznit hodnotové aspekty deviantního chování, detekovat a analyzovat příčiny vybraných projevů deviantního chování.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (06.01.2018)

FISHER, S. ŠKODA J. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2001. ISBN: 80-85850-68-0.

KOMENDA, A. Sociální deviace. Historická východiska a základní teoretické přístupy. Olomouc : UP, 1999. ISBN 80-244-0019-7.

MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2

URBAN, L., DUBSKÝ, J. Sociální deviace. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7380-397-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (17.02.2022)

Prostudovaná (povinná) literatura, která bude specifikována při výuce. Úspěšné absolvování písemného testu (minimální úspěšnost: 60 %). Obsahem testu bude učivo obsažené v povinné studijní literatuře a učivo prezentované v rámci výuky. 

 

Zkouška proběhne distanční formou, a to prostřednictvím tzv. open-book testu s otevřenými položkami - bodování: 20-18 bodů (1), 17-15 bodů (2), 14-12 bodů (3).

 

 

Povinně je třeba prostudovat následující literaturu:

  

 

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2000 (popř. další vydání). Strany: 0-25, 93-116, 127-141, 153-257 (nastudovat alespoň 3 biologické, 3 psychologické a 3 sociologické teorie deviantního chování plus s. 257-259).

 

Studenti budou mít k dispozici vybrané předtočené přednášky, které do značné míry korespondují s přednáškami realizovanými prezenční formou. Předtočené přednášky jsou umístěny na mých webových stránkách: https://alya.cdsw.cz/bendls/ Přístupová hesla k předtočeným přednáškám budou studentům zasílána postupně hromadným mailem.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (06.01.2018)

Sociální deviace a pojmy obsahově blízké.

Vymezení a druhy normality.

Definiční znaky sociální deviace.

Sociální a nesociální deviace.

Normativní a reaktivní koncepce sociální deviace.

Cíle, funkce a příčiny deviantního chování.

Biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování.

Vybrané projevy deviantního chování (alkoholismus, gamblerství, graffiti, prostituce, sebevražednost, sekty a destruktivní hnutí atd.).

Hodnotové aspekty deviantního chování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK