PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Didaktická technika a interaktivní technologie - ONUZ19V208
Anglický název: Instructional Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Vyučující: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)
Předmět ONUZ19V208 Didaktická technika a interaktivní technologie se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

BĚLOHLÁVKOVÁ, V. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno : Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-251-0326-9

DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. 2008. Dostupný z WWW: http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/ucebni_pomucky_a_zasada_nazornosti.pdf.

GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3

LEE, M., BETCHER, CH. The Interactive Whiteboard Revolution. Australian Council Educational Research, 2009. ISBN 0864318170

RAMBOUSEK, V. Funkce technických výukových prostředků ve vyučovacím procesu. In: Didaktická technologie. Praha : Karolinum, 1994, s. 42 - 90.

ROBLYER, M.D. Integrating Educational Technology into Teaching, Upper Saddle River : Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-117392-8

ROTPORT, M. Didaktická technika. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2003. ISBN 80-245-0481-2.

VOOGT, J., KNEZEK, G. (ed.) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer Science+Business Media, LLC, 2008. ISBN 9780387733142

Portál na podporu interaktivní výuky: http://www.veskole.cz/

Stránky společnosti AV Media: http://www.avmedia.cz/

Stránky společnosti Luidia: http://www.e-beam.com/

Stránky společnosti Promethean: http://www.prometheanworld.com/

Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (11.09.2014)
Požadavky k zápočtu: 
  • aktivní účast na semináři s řádnou docházkou
  • zpracování úkolů vyplývajících z výuky
  • odevzdání, schválení a prezentace závěrečné práce digitálního učebního objektu pro potřeby výuky dle aprobačního předmětu 
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

Technické prostředky v edukaci, základní terminologické konstrukty oblasti

Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků

Didaktická specifika technických prostředků v edukaci

Záznamové plochy

Promítací technika

Videotechnika, zvuková technika a prezentační systémy

Interaktivní technika

Prostředky pro poskytování zpětné vazby

Vzdělávací prostředí

Didaktické materiály a možnosti jejich tvorby

Interaktivní tabule, možnosti využití, softwarová podpora

Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi

Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK