PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Filosofie výchovy - ONUZ12V107
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 41 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Kurz Filosofie výchovy kultivuje u budoucích učitelů schopnost promýšlet povahu vlastní práce. Zabývá se výchovou ve třech základních rovinách, jako vztahu člověka ke světu (ontologie výchovy), jako vztahu člověka ke společnosti (fylogeneze výchovy) a vztahu k sobě samému (ontogeneze výchovy). Děje se tak v 6 tematických celcích: Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa. Dilemata a antinomie výchovy a vzdělávání. Prameny a proměny výchovné autority. Archetypy výchovy. Východiska a podoby moderní pedagogické antropologie a Výchova v postmoderní reflexi. Odborná literatura: Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, Karolinum, 2000. Michálek, J. Topologie výchovy. Praha, OIKOYMENH 1996. Palouš, R. K filosofii výchovy. (Východiska fundamentální agogiky). Praha, SPN, 1991. Palouš, R. Čas výchovy. Praha, SPN, 1991. Palouš, R. Ars docenti. Praha, Karolinum, 2004. Patočka, J. Péče o duši I. ? III., Praha,OIKOYMENH, 1996, 1999, 2002. Henriksen, J. O., Vetlesen A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice, Nakl. Albert, 2000. Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Hermann a a synové, 1995. FINK, E. Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg, Königshausen und Neumann, 1992. Filosofické prameny.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (20.01.2017)

Hogenová, A. Nesmíme pospíchat. Brno : L. Marek, 2014, ss.205, ISBN978-80-87127-62-9

Hogenová, A. Ontologie a onticita. Praha : PedF UK, 2014, ss. 180, ISBN978-80-7290-797-7

Hogenová, A. Jsme rozhovorem. Praha : PedF UK, 2011, ss. 180 ISBN978-80-7290-526-3

 

Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5

 

Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5

 

Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5

 

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

 

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

 

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

 

Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6

 

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

 

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Výklad
Dialog
Otázky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK