PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Výchova k udržitelnému rozvoji - ONUZ02V034
Anglický název: Education for sustainable development
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 150 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cevv-uk-pedf.blog.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)
Anotace Terminologie. Udržitelný rozvoj, udržitelný život, dobrovolná skromnost, ekologická stopa, nosná kapacita prostředí, ekologická rovnováha, homeostáze, pilíře UR. Pokrok civilizace v oblastech hygieny, zdraví, zásobování potravinami a pitnou vodou, energiemi, vytápěním, dopravy a ochrany přírody. Environmentální rizika. Příklady z praxe. Problematiky řezaných květin. CITES (Ukradená divočina). VUR na školách. Sledované oblasti (voda, odpady, vzduch ve třídě, školní pozemky, sociální klima). Ekoškola. Příklady dobré praxe. PP Úsporná opatření ve škole. Film Zeměloď pluje.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikvoat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat studenty také s novinkami z oboru.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodický portál, Články: "Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji" [online]. 07. 06. 2010.[cit.24. 09. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/a/8849/8847/DUVODY-REALIZACE-VYCHOVY-K-UDRZITELNEMU-ROZVOJI.html/

 

http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB

Ivan Rynda Udržitelný rozvoj http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB/$FILE/tur.pdf

Johan Norberg Pokrok - Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GXyVB0MnAQ

https://www.youtube.com/watch?v=JT0aiDLHNNU

Jančaříková, Základy ekologie a problematiky životního prostředí - kapitola Zákaldy ekologie http://www.enviwiki.cz/wiki/Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady_ekologie

Scholleová, H. Co je ekologické nemůže být ekonomické? Praha : ALma mater. Dostupné na http://almamater.cuni.cz.


Literatura doporučená 

BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004. 

KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0. 

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9. 

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8. 

LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6. 

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno. 

LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9. 

LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8. 

LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-line]. Britské listy. 2008. ISBN 1213-1792. [cit. 20.8. 2008]. Dostupné na http://www.blisty.cz/art/39289.html 

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6. 

NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8. 


 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Viz podmínky ukončení předmětu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nsátroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR.
VUR v dokumentech http://www.enviweb.cz/55058 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK