PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Biologie člověka a zdravověda - ONUZ02031
Anglický název: Human Biology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 280 / neurčen (300)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)
Předmět je zaměřen na základní zvládnutí stavby a funkce orgánových soustav člověka. Studenti se v rámci zdravovědy rovněž seznámí s nejčastějšími poruchami a zraněními těchto soustav. Součástí předmětu jsou i základy první pomoci.
Literatura
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Karolinum, Praha, 2008.

ROKYTA R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000.

ČIHÁK R. Anatomie 1, 2, 3. Avicenum, Praha, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání).

SILBERNAGL S, DESPOPOULOS A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha, 1993.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2011)

Kosterní soustava: vývoj a růst kostí, spojení kostí, popis, funkce a orientace jednotlivých kostí v těle, rozdíly ve stavbě kostry mezi muži a ženy, změny kostry během růstu, zlomeniny a jejich ošetření

Svalová soustava: základní charakteristiky svalové tkáně (příčně pruhovaná svalovina, srdeční svalovina, hladká svalovina), stavba a funkce PP svalu, kontrakce PP svalu, sarkomera, svalové bílkoviny, propriorecepce, funkce svalové soustavy, flexe, extenze, abdukce, addukce, rotace, oposice, rozdělení svalů dle jejich funkce, příklady největších a nejdůležitějších svalů v těle (poloha, funkce, stavba), svalová zranění

Dýchací soustava: základní stavba a funkce, křížení dýchací a trávicí soustavy, tvorba hlasu, pneumothorax, tracheotomie

Trávicí soustava: základní stavba a funkce, přidružené žlázy s exokrinní funkcí, produkce a funkce jednotlivých trávicích enzymů, portální systém jater

Krev+Kardiovaskulární soustava: Složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny, stavba a funkce srdce, EKG, CVD (cardiovascular disease)

Vylučovací soustava: stavba a funkce, uložení ledvin v těle, funkce ledvin, stavba nefronu, glomerulární filtrace, úprava primární moči, močovod, močový měchýř, stavba a funkce svaloviny moč. měchýře, mikce (močení) jako základní vylučovací reflex

Rozmnožovací soustava: obecná stavba (párová pohlavní žláza a pohlavní cesty), vnější pohlavní orgány, vnitřní pohlavní orgány, endokrinní činnost pohlavních žláz, gametogeneze

Endokrinní soustava: hormon jako první posel, hierarchická organizace, hypotalamo-hypofyzární osa, stavba, funkce a poruchy jednotlivých orgánů s vnitřní sekrecí

Nervová soustava: Nervová tkáň, klidový a akční potenciál, stavba a funkce jednotlivých částí CNS

Smysly a kůže: základní stavba a funkce oka, sluchového a rovnovážného aparátu ucha, čichu a chuti, poruchy zraku, zraková a sluchová nervová dráha, pohyby očí, kůže - její stavba, funkce a deriváty

Základy první pomoci: kardiopulmonální resuscitace, náhlá zástava srdce, řetězec přežití, komprese hrudníku, umělé dýchání, specifika resuscitace u dětí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK