PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Didaktika dějepisu I - ON2305113
Anglický název: Didactics of History I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: 80 / 64 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. František Parkan
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Je neslučitelnost pro: ONUZ05001, ONUZ05V001, ONUZ05V002, ONUZ05002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
Cílem kurzu je seznámení studentů s didaktikou dějepisu jako mezioborovou disciplinou a s vývojem výuky dějepisu na základních a středních školách. Vlastním obsahem je struktura předmětu a jeho geneze. Geneze školského systému a výuky dějepisu na základních a středních školách od roku 1849 po současnost. Vývoj profesionálního vzdělávání učitelů dějepisu. Vývoj historiografie a její vliv na tvorbu učebnic a výuku dějepisu. Vývoj metodiky dějepisu. V rámci seminářů studenti provádějí kritiku učebnic v jednotlivých etapách jako historického pramene a jejich didaktickou analýzu. Připravují projekt historické vycházky jako formu mimotřídní výuky. Formou náslechů a následných rozborů hodiny dějepisu se připravují na výuku na základní škole.
Literatura
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Čapek, V. Pohledy do počátků dějepisného vyučování v Evropě. In: Učitelské vzdělávání VII. Praha 1973.

David, K. Metodika dějepisného vyučování na školách obecných a občanských, Velké Meziříčí: Šašek, 1923.

Julínek, S. 30 let dějepisné výuky na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů, učebních osnov a školních učebnic. Příspěvek k dějinám oborové didaktiky v letech 1945 - 1975. In: Sborník prací pedagogické fakulty J.E. Purkyně v Brně. Řada společenských věd. č. 8. Brno UJEP, s. 143 - 161.

Julínek, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno:MU, 2004.

Kovaříková, J. Učebnice dějepisu jako nástroj formování  českého historického povědomí v druhé polovině 19. století, Sborník AUC, Praha 1973.

Kutnar, F., Marek, J, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha:Lidové noviny,1997.

Lepař, J. O metodách dějepisného vyučování, Praha 1879.

Mejstřík, V. a kol. Metodika dějepisu jako učebního předmětu, Praha: SPN, 1974.

Opatřil, S. Metodika dějepisu. Praha: SPN 1956.

Šlik, V. Z dějin teorie vyučování dějepisu v českých zemích v 19. století, Sborník, Pedagogická fakulta UK, Historie III, Praha 1973.

Metody výuky
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Přednášky, semináře, konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Přednášky

Didaktika jako předmět

Hodnocení učebnic

Vývoj vzdělávání učitelů

Vývoj didaktiky

Projektové vyučování - příklad dobré praxe

Exkurze a vycházka - místo ve výuce dějepisu

Semináře

Dějepis a jeho vývoj do 19.st

Rozbor a hodnocení učebnic  dějepisu - období historiografie Palackého a období Gollovy školy

Rozbor a hodnocení učebnic  dějepisu - období první republiky

Vycházka a její praktické provedení

Struktura vyučovací hodiny - náslech na ZŠ - hodnocení náslechu

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 2. republiky a protektorátu

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období - 1945 - 48

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 50. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 60. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 70. a 80. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 90. let

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období RVP

Časopisy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK