PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OKBPP14101
Anglický název: Introduction to Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBPV14102, OKB2314101, OKO131114
Záměnnost : OKB2314101, OK0218001
Je neslučitelnost pro: OKB2314101
Je záměnnost pro: OK0218001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2011)
Cílem předmětu je uvést studenty do základní problematiky oboru obecná pedagogika, pedagogických disciplin jako teoretické báze pro rozvoj profesní reflexe a reflektující praxe. Obsahem jsou základní koncepty obecné pedagogiky, stěžejní oblasti a problémy výchovy a vzdělávání, poznatky o učitelské profesi, proměnách školy a kurikula včetně dopadu pro praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2011)

Seznámit studenty se základní pedagogickou terminologií, funkcí výchovy a vzdělávání, součanými trendy včetně reformy, a dosahu pro konkrétní život školy

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.09.2020)

DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, 2009. ISBN 978-80-729-0405-1.

JANIŠ, K., B. KRAUS a P. VACEK. Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 978-80-704-1019-1.

JŮVA, Vladimír sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999. ISBN 978-80-859-3178-5

PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, 1996.

PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2.

PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2009. 978-80-7367-567-7.

PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 7. vydání. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ et al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3357-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.09.2020)

Předpokládá se znalost a porozumění pojmům, které budou uvedeny v přednáškách a jejichž podrobné vysvětlení studující získají studiem odborné literatury.

Orientace v problematice je ověřována didaktickým testem v závěru kurzu. Studující má na splnění podmínek zápočtu celkem tři pokusy, z toho dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. (27.09.2020)

Pedagogika jako věda (úvod, odkazy, vznik pojmu, předmět, vztah k ostatním vědám, členění)

Vývoj a současné chápaní pedagogiky (historické mezníky, vybrané základní pojmy)

Výchova a vzdělávání (významné osobnosti pedagogiky)

Cíle a obsah edukace (vývoj jedince, podstata výchovy a vzdělávání)

Metody, prostředky a organizační formy edukace

Pedagogické zásady (vývoj, vymezení, aplikace)

Učitel a jeho profese (předpoklady úspěchu, role učitele, osobnost a autorita učitele)

Základní kurikulární dokumenty (učební plány, osnovy, rámcové a školní vzdělávací programy)

Školská soustava v ČR a její srovnání se zahraničím (klasifikace ISCED)

Současné trendy ve vzdělávání v ČR a ve světě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK