PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Seminář k prevenci kriminality - OKB2314V65
Anglický název: Seminar on Delinquency Prevention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)
Předmět (v návaznosti na učivo základů sociální patologie) odhaluje možné příčiny, současnou strukturu a strategie prevence kriminality páchané mládeží. Vychází z fenomenu násilí, vymezuje kriminalitu vůči patologii sociální a definici sociální deviace. Zabývá se otázkami dědičnosti a společenské podmíněnosti delikventního chování, vlivem rodiny, školy, vrstevnických skupin, subkultur, médií na děti a mládež. Seznamuje studenty se základními směry v kriminologii, s aktuálním vývojem kriminality mládeže u nás i ve světě, se způsoby intervence, které u nás mají tradici i s těmi, které se postupně rozvíjejí (alternativní tresty, terénní sociální práce, resocializační programy, možnosti psychoterapie aj.). V rámci prevence kriminálního chování nabízí řadu programů preventivních aktivit.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Cílem je seznámit studenty s předmětem a úkoly kriminologie v oblasti prevence, jejím stavem, strukturou a dynamikou. Předmět se dále zaměřuje na otázky prevence kriminality a tento problém pedagogizuje (s ohledem na prostředí, rodinu, školu, vrstevníky apod.)

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

MATOUŠEK, O. a KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.
KOUKOLÍK, F. a DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996.
VEČERKA, K. aj. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1997.
KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, 1995.
VOCÍLKA, M. Náplň středisek výchovné péče pro děti a mládež. Praha: Tech-Market, 1996.
ZEZULOVÁ, J. Trestní zákonodárství nad mládeží. Brno: MU, 1997.
NOVOTNÝ, O. a ZAPLETAL, J. (ed) Základy kriminologie. Praha: UK, 1993.
ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. Praha: 2000.
BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. Praha: SLON, 1995.
MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
NĚMEC, J. Psychopatie a kriminalita. Praha: MV ČR, 1993.
ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000.
SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Nakladatelství Petrklíč, 2000.

Večerka, K. -Holas, J. - Štěchová, M. - Diblíková, S. - Luptáková, M.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. Praha: IKSP, 2010 ISBN 978-80-7338-118-9

Večerka, K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů. Praha: IKSP, 2009

 Večerka,  K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. IKSP,  Praha 1996, 202s. 

Večerka, K. a kol.:Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. Praha, IKSP 2006 100s. + tabulky

Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu). Praha, IKSP, 2003

Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů. Praha, IKSP, 2001

Večerka, K, Holas, J., Tomášek, J., Přesličková, H., Blatníková, Š.: Občané o kriminalitě a prevenci. IKSP, Praha 2007

Havrdová, E. (ed.), Cejp, M., Havrda, M., Hope, T., Scheinost, M., Večerka, K.: Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže. Praha, Centrum pro veřejnou politiku 2007. 185 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Zkouška formou individuálního nebo skupinového projektu.

Je vyžadována orientace v základních státních dokumentech, které se široce týkají kriminality a její prevence (od státu, přes obce až k jednotlivým institucím). 

Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

1. Dědičné a konstituční faktory.

2. Vliv rodiny.

3. Vliv společnosti (školy, vrstevnických skupin, subkultur, médií) na děti a mládež.

4. Možnost predikace a prevence delikventního chování.

5. Systém péče o dětské a mladistvé delikventy v ČR.

6. Zahraniční modely využitelné při reformě péče o rizikovou mládež v ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK