PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Seminář k prevenci závislostí - OKB2314V64
Anglický název: Seminar on Addiction Prevention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : OKB2314404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (31.05.2015)
Předmět vychází z hlavních směrů politiky vlády v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Poskytuje vhled na současnou drogovou scénu u nás i v zahraničí, vč. platné legislativy. Charakteristika jednotlivých návykových látek, rizika jejich zneužívání. Základní formy prevence a včasné intervence. Faktory podporující zneužívání drog, projevy vzniku závislosti a možnosti léčby. Preventivní programy ve školách a školských zařízeních.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (31.05.2015)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti prevence, léčby a výzkumů zneužívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (31.05.2015)
KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha : Úřad vlády ČR, 2003. 2 sv., 319, 343 s. ISBN 80-86734-05-6.

KALINA, K. a kol. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 392s. ISBN: 978-80-247-1411-0.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2003. 151 s. ISBN 80-7178-831-7.

Protidrogová strategie EU na období 2013 - 2020. Úřední věstník Evropské unie, 2012.

Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. ISSN 1213-3841.

NEŠPOR, K., CZÉMY, L., PERNICOVÁ, H.  Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - časná a krátká intervence. Sportpropag, Praha, 1998.  108 s.

ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012 (čj. 37/2009-61)

SANANIM. O drogách [online].  [vid. 2015-05-31]. Dostupné z: http://www.odrogach.cz/.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu (min. 75 %), jeden polus řádný a dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (31.05.2015)
  1. Závislostní chování: příčiny, průběh, důsledky.
  2. Nelátkové závislosti.
  3. Drogy a drogová závislost u dětí a mládeže.
  4. Prevence rizikového chování. Vybrané preventivní programy.
  5. Drogy a legislativa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK