PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní gramotnost pro pedagogy - OKB2314V63
Anglický název: Health Literacy for Educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)
Kurz je zaměřen na problematiku sekundární gramotnosti ve vztahu ke zdraví člověka. Podrobně jsou probírány otázky teorie zdraví a nemoci, analyzovány jsou různé pohledy na zdraví a nemoc v kulturních a historických kontextech a dále mýty vztahující se k významu zdraví v životě člověka. Akcentován je při tom vliv výchovy na utváření zdravotně relevantního chování lidí. Předmět vychází z myšlenek evropské zdravotní strategie, která pracuje s konceptem zdravotní gramotnosti jako s podmínkou převzetí odpovědnosti za vlastní zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)

Cílem kurzu je motivovat studenty k aktivnímu zájmu o problematiku zdraví člověka v intencích evropské zdravotní strategie. Předmět má zprostředkovat studentům systém znalostí a dovedností, který jim umožní kriticky posuzovat zdravotní informace se zvláštním zřetelem k problematice výchovy a vzdělávání. Studenti by měli pochopit význam široce pojaté zdravotní gramotnosti pro úspěšnou profesní činnost učitele i pro teoretickou práci ve vědách o výchově.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2012)

HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha : Portál, 2006.

HOLČÍK, J. Evropská cesta ke zdraví : Základní informace o evropské zdravotní strategii a o možnostech jejího využití v České republice. Praha : ŠVZ IPVZ, 1996.

PÝCHOVÁ E.; ŠAMÁNKOVÁ, M. Základy veřejného zdravotnictví. Praha : Scientia Medica, 1996.

SVOBODOVÁ, J. Zdravá škola včera a dnes. Brno : Paido, 1998.

ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)

Aktivní účast na prezenční části výuky, zpracování samostatného úkolu (témata budou nabídnuta na začátku výuky).

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2012)

1. Gramotnost a zdravotní gramotnost.

2. Zdraví člověka jako fenomén a předmět studia.

3. Význam zdraví a nemoci v životě člověka.

4. Základní poznatky teorie zdraví a nemoci.

5. Zdraví a výchova.

6. Evropská zdravotní strategie a vybrané programové dokumenty.

7. Práce se zdravotními a zdravotnickými informacemi.

8. Měření a hodnocení úrovně zdravotní gramotnosti lidí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK