PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci z pedagogiky - OKB2314V42
Anglický název: Seminar on Bachelor Work Preparation
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastní zpracování bakalářské. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu. Získají přehled o základních výzkumných metodách a dovednost s nimi pracovat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. (29.10.2019)

Výstupem je struktura práce s návrhem řešení struktury bakalářské práce, tezemi teoretické části nebo projektem empirické části, doplněno seznamem relevantní literatury a pramenů.

Literatura
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)

DVOŘÁKOVÁ - JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 2. přeprac. vyd. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-213-0494-4.
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci : metodická příručka. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1989. ISBN 80-210-0016-3.
ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, 1997.
ČSN ISO 690 (01 0179). Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996.
ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty a jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000.
HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M., aj. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. ISBN 80-7067-475-X.
SPOUSTA, V., aj. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2387-2

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)

1. Charakteristika základních typů pedagogického výzkumu.
2. Charakteristika metod pedagogického, psychologického a sociologického výzkumu.
3. Hlediska pro výběr vhodných témat bakalářských prací.
4. Charakteristika postupných kroků při přípravě bakalářské práce.
5. Práce s odbornou literaturou.
6. Jazyková stránka zpracování odborných textů.
7. Obsahová a formální stránka bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK