PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova - OKB2314V30
Anglický název: Dramatic Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Roman Musil
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)
Dramatická výchova je osobnostně sociální a umělecký rozvoj osobnosti prostřednictví dramatického umění. Základním pojmem tohoto předmětu je slovo dramatická. Vychází z řeckého slova "drán", které se překládá: "jednat, konat". Dramatická výchvoa je výchova jednáním k jednání. Student vysoké školy se v seminářích praktickou formou s přiměřenou mírou teoretického výkladu učí základům interpersonálního jednání, skupinovému a problémovému vyučování, práci s dramatizací předlohy, ale také stavbě vyučovací hodiny či práci s problémovými žáky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)

Cílem dramatické výchovy je vytvořit systém osobnostně-sociálních a uměleckých kompetencí, které potřebuje učitel při výuce jakéhokoliv vyučovacího předmětu. Prostřednictvím her a cvičení, zaměřených na mezilidské jednání a dramatizaci, student pozná různé techniky práce s žákem, což posílí jeho představu o pedagogické komunikaci. Seznámí se jak s metodami, kterých se užívá při výuce dramatické výchovy, tak zjistí, že se dramatická výchova sama může stát vyučovací metodou.   

Literatura
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)

BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996.

KOŤÁTKOVÁ, S. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: UK, 1998.

MACKOVÁ, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DF JAMU, 1995.

MACHKOVÁ, E. Drama v anglické škole. Praha: Artama, 1991.

MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy a zásobník. Praha: Artama, 1993.

MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980,

MÜLLER, O.Dramika /nejen/ pro speciální pedagogy. Olomouc, UP 1995.

MUSIL, R. Přiblížit se k žákům. Praha: Strom, 1997.

PAVELKOVÁ, S. Dramatická výchova. Plzeň: KKS, 1989.

RYCHETSKÝ, S. a kol. 92 lekcí dramatické výchovy. Ostrava: Dramacentrum, 1994.

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Strom, 1997.

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha : ISV, 1999.

WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1997.

Metody výuky -
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)

Tento předmět je organizován v několikahodinových blocích v učebně bez lavic. Doporučuje se, aby studenti nosili pohodlné pracovní oblečení, které dovoluje volný pohyb i po zemi. Vyučovací hodiny vyžadují aktivní zapojení všech zúčastněných. Optimální počet studentů je 16 - 18. Větší počet studentů nedává možnost vyzkoušet si různé situace osobně, což je jednou z podmínek účasti v tomto předmětu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

- docházka na semináře 75% (nezávisle na tom, zda je někdo nemocný nebo není)

- prostudované tematické okruhy (okruhy se postupně budou objevovat při výuce předmětu, na konci výuky budou studentům poskytnuta skripta) 

Sylabus -
Poslední úprava: MUSILR/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2012)

-         podstata dramatické výchovy, vznik dramatické výchovy ve světě i v Čechách

 -         metody, organizační formy dramatické výchovy

 -         hledání sebe - své jedinečnosti

 -         hledání druhého - seznamování se, schopnost spolupráce s druhým

 -         hledání svého místa ve skupině

 -         souhra ve dvojici, souhra ve skupině - důvěra, tvořivost

 -         práce s informací - vysílání, přijímání

 -         jak získat a udržet pozornost žáka

 -         práce se slovem - intonace, barva hlasu, temporytmus, důraz, pauzy

 -         dramatizace dané předlohy

 -         možnosti využití hry ve vyučování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK