PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Metodika zájmových činností - OKB2314602
Anglický název: Methods of Extra-curricular Activities
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314503
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)
Cíle předmětu : Pochopit širší pedagogicko-psychologické závislosti realizace zájmových činností. Získat dovednosti stanovit obsah, metody a formy konkrétních zájmových činností pro rozmanité věkové kategorie. Psychologická podstata zájmových činností: Vymezení pojmu zájem, vztah zájmů, potřeb a schopností, otázka přiměřenosti, zájmy z ontogenetického hlediska, funkce zájmů a zájmových činností v životě člověka, činitelé ovlivňující vývoj zájmů. Zájmové činnosti v širších pedagogických souvislostech : Cíle, obsah, metody a formy zájmových činností, zájmové činnosti spontánní a organizované, organizační formy zájmových činností, způsoby motivace k zájmovým činnostem, řešení vztahu mezi principem dobrovolnosti a pedagogického ovlivňování. Vedení zájmových útvarů: Zájmový útvar jako specifický druh sociální skupiny, přehled subjektů realizujících organizované zájmové činnosti, osobnost vedoucího zájmových útvarů ( zvl. podíl odbornosti a sociálních dovedností, sociální role), struktura schůzky zájmového útvaru, příprava vedoucího na schůzku, participace členů zájmového útvaru na přípravě, realizaci a hodnocení činností, způsoby řešení neobvyklých výchovných situací, základní předpisy a právní normy pro činnost zájmových útvarů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

Cílem kurzu je předstvit zájmy a zájmové činnosti, ukázat je jako soubor orgnizovaných i volnočasových cílevědomých aktivit,jimiž jedinci rozvíjí své potřeby, zájmy a schopnosti.

Literatura
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času.Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování.Praha : Portál, 2002.
HÁJEK, B. , HOFBAUER, B. , PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha : PF UK, 2003. ISBN 80-7290-1
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání.Soubor metodických textů k činnosti středisek pro volný čas dětí a mládeže, školních klubů, školních družin. Praha : MŠMT, 2002.
Výukové programy v činnosti středisek pro volný čas dětí a mládeže.Praha : IDM MŠMT, 2003.
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN-80-7178-463-X

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích a absolvování ústní zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

- Charakteristika a rozdělení zájmů a volnočasových aktivit
- funkce zájmové činnosti
- organizační formy zájmových činností
- struktura činnosti zájmového útvaru
- subjekty nabízející organizovanou zájmovou činnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK