PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Správa a řízení školy - OKB2314504
Anglický název: School Management
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: Mgr. Josef Černý
Vyučující: Mgr. Josef Černý
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s organizací a řízením školského systému, zejména škol a školských zařízení, a to zejména z hlediska jejich právního postavení, nezbytných právních podmínek poskytování vzdělávaní a školských služeb, postavení ředitelů a učitelů ve školách a školských zařízeních. Důraz je kladen na rozvoj povědomí o právním o organizačním systému školství na všech úrovních (škola, obec, kraj, centrální školské orgány) pohledem začínajícího učitele nebo vychovatele. Důraz je kladen na základní orientaci v základních tématech a problematikách školství a vzdělávacího systému na úrovni základního článku školské soustavy tj. školy nebo školského zařízení. 1. Základy školského právního systému (orientace v předpisech, základní pojmy, zásady a cíle vzdělávaní, rámcové a školní vzdělávací programy, praktické příklady) 2. Škola a školské zařízení - základní článek školské soustavy (právní postavení škol a školských zařízení, organizace škol a školských zařízení, veřejné a nestátní školství) 3. Státní správa a samospráva ve školství (ředitel školy, zřizovatelé a zřizovatelská působnost, základní články řízení školství) 4. Učitel a vychovatel (jejich postavení, odborná a pedagogická způsobilost, přímá vyučovací činnost, další vzdělání, kariérní systém, konkurzy) 5. Rozpočet školy, financování školství 6. Specifická témata pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání 7. Specifická témata zájmové vzdělávání a školské služby 8. Specifická témata pro střední a vyšší odborné vzdělávání 9. Speciální vzdělávání a poradenství 10. Ústavní výchova, ochranná výchova a výchovně preventivní péče ve školských zařízeních 11. Kontrolní a inspekční činnost ve školství 12. Související společná důležitá právní témata - výňatky z pracovního práva, personalistiky, výkaznictví, statistiky pro pedagogické pracovníky (ukázky - zákoník práce, pracovní řád, zákon o archivnictví, systém statistických výkazů, vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, apod.)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2012)

Cílem kurzu je seznámit studenty s organizací a řízením školství z pohledu pedagogického pracovníka všech úrovní. Důraz je kladen na rozvoj schopností mladého pedagogického pracovníka, na orientaci v problémech a využívání poznatků z kurzu v pedagogické práci a rozhodování i v případě, že nebude směřovat k řídící funkci.

Literatura
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)

Základní studijní literatura:

1.      ÚZ Školství, Ostrava: Sagit, 2013 - http://www.sko.sagit.cz/

2.      http://www.msmt.cz/  

3.      http://www.vzdelavacisluzby.cz/  

4.      Hájek B., Hofbauer B., Pávková J., Pedagogické ovlivňování volného času, Portál 2008

5.      Lhotková I., Trojan V., Kitzberger J., Kompetence řídících pracovníků ve školství, Wolters Kluwer ČR, 2012

6.      Mikáč J., Puškinová M., Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství, Wolters Kluwer ČR, 2011

7.      HÁJEK B., Právní vědomí vychovatele, Liberec: Technická univerzita, 2007.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Urbanová, DiS. (25.09.2018)

účast na semináři a úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny).

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2012)

1. Osobnost pedagogického pracovníka

2. Zásady a cíle vzdělávání

3. Vzdělávací programy

4. Systém škol a školských zařízení

5. Formální organizace školy

6. Rozpočet školy

7. Personalistika školy

8. Nestátní školství

9. Právní předpisy ve školství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK