PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika - OKB2314401
Anglický název: Special Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Je záměnnost pro: OKBPP14102
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)
Předmět poskytuje psychosociální a pedagogickou charakteristiku dětí s různým stupněm postižení. Upozorňuje na specifické potřeby rodiny pečující o dítě s postižením. Objasňuje problematiku integrace, podává přehled zařízení určených ke vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)

Předmět má za úkol seznámit posluchače se základy speciální pedagogiky jako vědní disciplíny, s aktuálními problémy výchovy a vzdělávání žáků  se  zdravotním  postižením  a  s integračními, humanizačními a  demokratizačními trendy  ve výchově a  vzdělávání  dětí,  mládeže  a  dospělých  s jednotlivými druhy postižení.

Literatura
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

AUGER, M.T., BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák. Praha : Portál, 2005

FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha : Triton, 2008

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha : Grada, 2010

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001

JESENSKÝ, J. Prostor pro integraci. Praha : Comenia consult, 1993

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

test (rozprava) v rozsahu tematických okruhů

Sylabus -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

Tematické okruhy:

1. Speciální pedagogika, obsah, cíle, zaměření, nové trendy. Druhy zdravotního postižení.

2. Speciální školství. Druhy a typy škol a školských zařízení. Integrace žáků se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání.

3. Pedagogické, psychologické a sociální problémy jedinců s mentálním a kombinovaným postižením. Nové trendy v ústavní péči.

4. Výchova a vzdělávání žáků s tělesným postižením.

5. Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením.

6. Výchova a vzdělávání žáků se sluchovým postižením a s narušenou komunikační schopností.

7. Problematika výchovy a vzdělávání žáků s autismem.

8. Výchova a vzdělávání žáků s poruchami učení a chování. Střediska výchovné péče pro děti a mládež.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK