PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Teorie životního stylu - OKB2314203
Anglický název: Theory of Lifestyle
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Je prerekvizitou pro: OKB2314404, OKB2314V61, OKB2314V32
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)
Definice problému, terminologie, životní způsob a životní styl, znaky životního stylu Faktory utváření životního stylu, determinanty objektivní (vycházející z cílů, potřeb a stavu společnosti) a subjektivní (vycházejí z potřeb a záměrů jedince) dle převažujících hodnot způsobu života a dle struktury každodenních aktivit. Diferenciace v životním způsobu a alternativnost životních stylů. Struktura životního stylu vycházející se sfér lidského života (u životního cyklu jedince). Hodnotový systém jako významný faktor utváření životního stylu. Životní styly v postmoderní společnosti. Restrukturalizace životních stylů - gender. Životní styl jedince, partnerství, současné rodiny. Rodina jako socializační a výchovný činitel Proměny životních stylů české mládeže. Vymezení zdravého životního stylu. Sociálně deviační životní styl a možnosti jeho korekce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)

Cílem kurzu je poskytnout základní znalosti o životním způsobu a životním stylu současné generace včetně alternativního rizikového chování a jednání.

Literatura
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)
DUFFKOVÁ, J.; URBAN, L.; DUBSKÝ, J. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

DULMEN, R. Historická antropologie. Praha: Dokořán, 2002.

FROMM, E. Mít či být. Praha: Aurora, 2001.

FROMM, E. Strach ze samoty. Praha: Naše vojsko, 1993.

GIDDENS, A. Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: SLON, 2000.

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007.MURPHY, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON, 1999.

KRAUS, B. POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001.

KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha : Grada Publishing, 2010.

MOŽNÝ, I. Česká společnost. Praha: Portál, 2002.

PLÁŇAVA, I. Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister a Principal, 2002.

SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000.

TOFFLER, A. Šok z budoucnosti. Praha: Práce, 1992.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2014)

Požadavky ke KZ:

aktivní účast na seminářích, docházka 75 %

písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (13.07.2012)

Základní terminologie, životní styl a životní způsob.

Diferenciace a alternativnost životních stylů.

Životní styly v postmoderní společnosti.

Životní styl současné rodiny, jednotlivce.

Proměny životních stylů ve 21. století.

Sociálně deviantní životní styly (bezdomovectví, závislosti, kriminalita,....).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK