PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Práva dítěte - OKB2314202
Anglický název: Right of the Child
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2015)
Kurz seznamuje s konceptem práv dítěte. Přináší hodnocení stavu implementace na úrovni vzdělávací politiky v ČR v mezinárodním srovnání, doplňuje teoretický model práv dítěte ve škole a výchovy k právům dítěte výsledky výzkumů a kasuistikami. Diskutuje pojetí školní výchovy k právům dítěte
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)

Cílem je zvýšit povědomí o právech dětí v České republice.

Literatura
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2015)

Dunovský, J., Mitlohner, M., Hejč, K., HANUŠOVÁ - Tlačilová, J. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha: Grada, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6.

 

HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 249 s. ISBN 978-80-7394-064-5.

 

HANUŠOVÁ, J., HANUŠ, P. 2007 Child protection through interdisciplinary cooperation. Journal of health science management and public haelth, 2007, č. 1, s. 93-96. ISSN 1512-0651.

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H.Beck, 2010 - vybrané kapitoly

Práva dítěte v dokumentech. Praha: Odbor prevence kriminality MV, 1998.

MPSV Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti. Praha: JAN, 2000.

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

 ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobody

 Úmluva o právech dítěte, OSN, 1989

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

zákon č. 141//1961 Sb., trestní řád, v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2015)

Zkouška má několik částí:                              - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) 
                                                                   - ústní zkouška (rozprava nad písemným testem)      

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2015)

1. Současné pojetí práv dítěte (základní lidsko-právní dokumenty, geneze práv dítěte, historické etapy vývoje poznání dítěte a dětství. specifika práv dítěte)

2. Úmluva o právech dítěte - zásady 3P, Opční protokoly k ÚPD, sociálně-ekologický model.

3. Propojení Úmluvy o právech dítěte na právní systém ČR:

• Rodina - charakteristika rodiny, rodičovská odpovědnost,  dítě ohrožené rodinným prostředím (nejzávažnější formy ohrožení dětí)

• Škola jako prostor naplňování práv - zásady, cíle a principy PD ve vzdělávání, práva - odpovědnost  a pojetí výchovy, práva dítěte a jednotlivé funkce školy.

 4. Podmínky implementace práv dítěte ve vzdělávání:

• Politika (policy a politics, vzdělávací politika a PD).

• Prostředí školy -  zákonné normy  a závazné dokumenty (ŠVP, školní řád), role a úkoly učitele při implementaci práv dítěte,  děti jako nositelé práv a povinností.

 

5. Přehled o stavu naplňování práv dítěte - výsledky výzkumů a hodnotících zpráv.

 

6. Výchova k právům dítěte ve škole - pojetí školní výchovy k PD, prostředky.

7 Praktická aplikace článků Úmluvy o právech dítěte - nejčastější dotazy dětí. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK