PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky - OKB2314102
Anglický název: History of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Je prerekvizitou pro: OKB2314V31, OKB2314201
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)
Předmět seznamuje posluchače s vývojem pedagogického myšlení, školské politiky a vzdělávacích institucí doma a ve světě v jednotlivých kulturních epochách od historických počátků do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice vývoje v českých zemích se zřetelem ke světovému kontextu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)

Cílem studijního předmětu je seznámit posluchače s vývojem pedagogického myšlení, školské politiky a vzdělávacích institucí v jednotlivých kulturních epochách, naučit je hodnotit historickopedagogické jevy, seznámit je s metodami vědecké práce v dějinách pedagogiky a naučit je je používat.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)

CACH, J. A KOL. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl I-III. Praha : SPN a UK 1988-1996.

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada 2008.

ŠTVERÁK,V. Dějiny pedagogiky. Skriptum. Praha : UK 1991.

VÁŇOVÁ, R. A KOL. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha : PedF UK 1997.

VÁŇOVÁ, R.; NEJEDLÁ, D. Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR. Praha : PedF UK 1995.

Edice Z dějin pedagogiky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)

Požadavky k zápočtu: analýza Komenského Analytické didaktiky (písemně nebo ústně).

Požadavky ke zkoušce: prokázat znalost historickopedagogické problematiky (požadavky ke zkoušce obdrží posluchači při prvním setkání), prokázat znalost literatury, jejíž seznam posluchači předloží při zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)

1. Výchova v antickém Řecku a Římě. Sokrates, Platon, Aristoteles, Quintilianus.

2. Výchova ve středověku. Křesťanství a jeho vliv na výchovu. Scholastika. Školy církevní, městské, univerzity.

3. Výchova a vzdělání v období humanismu a renesance.Erasmus, Rabelais. Reformační a protireformační výchova (Jednota bratrská, školství jezuitského řádu).

4. Pedagogika J. A. Komenského.

5. Pedagogika doby osvícenství. Locke, Rousseau, Pestalozzi. Školství v českých zemích (tereziánská reforma, tzv. vlastenečtí učitelé, K.S.Amerling).

6. Pedagogika a školství v 19. století. J. F. Herbart. Herbartismus. Diesterweg, Fröbel, Ušinskij, Lindner. Školství v českých zemích v 19. století.

7. Reformní pedagogika ve světě. Pedagogické směry 20. století.

8. Školství a pedagogika v ČSR ve 20. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK