PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Hydrologie - MZ330P61Z
Anglický název: Hydrology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P60U
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Ekonom_26-33_EK15.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_ 6_odtok.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_ 8_odtokové režimy.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydrologie_7-Hydrometrie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydrologie_9-Hydrografie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydro_1_2.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydro_3_globalni problem.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_4-ČR.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_5_cyklus.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_7_hydrometrie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Povodně_ 2002 _2013.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Vodní stres_svět_ČR.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)
V základním kursu hydrologie získají posluchači široké poznatky z hydrografie, seznámí
se s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou
prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických
veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace
světových odtokových režimů řek. Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z
fyzické, chemické a biologické limnologie. Na závěr se posluchači seznámí se základními
principy ochrany vod před znečištěním.Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (11.04.2020)

Dracos, T. , Hydrologie, Springer - Verlag, Wien, New York, 1980.

Netopil, R. , Fyzická geografie I.., SPN, Praha, 1984.

Netopil, R., Hydrologie pevnin, Academia, Praha, 1988.

Janský, B. , Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.

Janský, B. , Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra, Kartografie,a.s., Praha, 1993.

Shaw, E. M., Hydrology in Practice. Chapman & Hall, London, 1994.

Marcinek, J., Rosenkranz, E., das Wasser der Erde, Justus Perthes Verlag, Gotha,

1996.

Handl M., Liedke H., Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Justus Perthes

Verlag, Gotha, 1997.

Kemel (2002): Hydrologie. ČVUT Praha, 221 s.

Hladný, J., Němec, J. ed. a kol., Voda v České republice. Monografie. Consult Praha, 2006.

DeWalle, D.R., Rango, A., Principles of snow hydrology, Cambridge University Press, UK, 2008.

Encyclopedia of Inland Waters. Blackwell Publishing, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)

1. Definice, předmět studia a členění hydrologie

1.1. Historický vývoj hydrologie u nás a ve světě

2. Zásoby vody v hydrosféře

2.1. Kvantifikace zásob vody v hydrosféře

2.2. Globální hydrologický cyklus

3. Vodní zdroje v ČR

3.1. Hydrogeografický přehled, zásoby povrchových a podpovrchových vod

3.2. Spotřeba vody v ČR a ve světě

3.3. Je voda globálním problémem lidstva ?

4. Hydrogeografie

4.1. Základní pojmy z hydrogeografie povodí

4.2. Typy říčních sítí

4.3. Povrchový odtok - přírodní a antropogenní ovlivnění

4.4. Bilanční rovnice - srážky, výpar, odtok

4.5. Odtokový součinitel, odtoková výška, specifický odtok (regionální srovnání kontinentů, geografických pásů, přehledná charakteristika Evropy)

5. Hydrometrie

5.1. Měření vodních stavů

5.2. Měření průtoků

6. Hydrologický režim

6.1. Režim denních průtoků

6.2. Režim měsíčních průtoků

6.3. Režim ročních průtoků

6.4. Povodňové situace a režim minimálních průtoků

7. Základní statistické přístupy v hodnocení časových řad

8. Typy světových odtokových režimů

9. Podpovrchové vody

9.1. Druhy podpovrchových vod

9.2. Fyzikální vlastnosti a podmínky proudění podpovrchových vod

9.3. Chemizmus vod, klasifikace minerálních vod, druhy pramenů

9.4. Zásoby podpovrchových vod na území ČR

10. Základy limnologie

10.1. Genetické typy jezer

10.2. Fyzikální vlastnosti akumulovaných vod, teplotní poměry jezer

10.3. Chemizmus jezerních vod, eutrofizace a acidifikace jezer

10.4. Základy hydrobiologické klasifikace jezer

11. Jakost vod, ochrana vod před znečištěním

11.1. Příčiny znečišťování vod

11.2. Normy jakosti vody, ukazatele jakosti vod

11.3. Ochrana vod před znečištěním v praxi, jakost vod v ČR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK