PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Hydrologie - MZ330P61P
Anglický název: Hydrology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/hydro/hydro_index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (24.08.2009)
V základním kursu hydrologie získají posluchači široké poznatky z hydrografie, seznámí se s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace světových odtokových režimů řek. Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z fyzické, chemické a biologické limnologie. Na závěr se posluchači seznámí se základními principy ochrany vod před znečištěním.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (24.08.2009)

  • Netopil, R. , Fyzická geografie I.., SPN, Praha, 1984.

  • Netopil, R., Hydrologie pevnin, Academia, Praha, 1988.

  • Janský, B. , Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.

  • Janský, B. , Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra, Kartografie,a.s., Praha, 1993.

  • Dracos, T. , Hydrologie, Springer - Verlag, Wien, New York, 1980.

  • Marcinek, J., Rosenkranz, E., das Wasser der Erde, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1996.

  • Handl M., Liedke H., Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (09.11.2011)

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (24.08.2009)

1. Zásoby vody na Zemi, hydrologický cyklus

2. Světový oceán

3. Režimy odtoku a jejich geografické rozložení

4. Hydrografie

5. Odtokovy proces

6. Hydrologické extrémy

7. Stojaté vody

8. Ledovce, sníh

9. Hydrometrie a variabilita odtoku

10. Fluviální procesy a vodní eroze

11. Kvalita povrchových vod

12. Hydromorfologie

13. Ochrana vod

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK