PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologie - MZ330P51
Anglický název: Geomorphology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P100
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)
V přednášce se posluchači seznamují se základními zákonitostmi vzniku a vývoje zemského reliéfu, se zvětráváním hornin, s morfogenetickými procesy vnitřními i vnějšími a s tvary vzniklými jejich působením. Jsou vysvětleny předmět, rozdělení, historie a metody geomorfologie, reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry a základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Dále jsou prezentovány poznatky o strukturní, klimatické a dynamické geomorfologii dna oceánů, moří a povrchu souší, o endogenních procesech a tvarech vzniklých jejich činností a o exogenních procesech a tvarech. Hlavní typy reliéfu Země jsou demonstrovány jako výsledek integrace variabilního působení těchto kategorií morfogenetických procesů v průběhu mladšího kenozoika.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii a fyzické geografii.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.

3. Koncepce uniformity a aktualismu v geomorfologii. Problematika stáří v geomorfologii.

4. Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.

5. Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší.

7. Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

8. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

9. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé jejich činností.

10. Svahové, fluviální, eolické, marinní, limnické a krasové procesy a tvary.

11. Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12. Hlavní typy reliéfu Země a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

13. Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK