PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vodohospodářský management a ochrana vod - MZ330P462
Anglický název: Water Resources Management and Water Protection
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P463
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (01.09.2011)
Předmětem výuky je vodohospodářský management a ochrana vod. V rámci bloku přednášek je definována terminologie, v obecné rovině vymezena problematika managementu a ochrany vod, prezentovány trendy udržitelného rozvoje vodních zdrojů. Cílem kurzu je seznámení s hlavními zásadami managementu z pohledu správy vodních zdrojů, jejich monitoringu, plánování a ochrany. Dále je věnována pozornost vývoji vodního zákonodárství v ČR s důrazem na současnou legislativní ochranu související se členstvím v EU. V rámci bloku tematicky zaměřených seminářů jsou studenty a odborníky z praxe diskutovány aktuální problémové otázky, názorně představeny postupy managementu a ochrany vod. Nedílnou součástí je prezentace modelových příkladů a studií.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (01.09.2011)

JERMÁŘ, M. (1982): Vodní hospodářství. SNTL, Praha, 218 s.

JONES, J.,A. (1997): Global Hydrology. Processes, resources and environmental management. Longhman, Edinburg.

NĚMEC, J., HLADNÝ, J. et al.. (2006): Voda v ČR. Mze, Consult, Praha, s. 253

CHALOUPKA, V. (2003): Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 2742001, Sondy, Praha

PUNČOCHÁŘ, P. et al. (2004): Zákon o vodách č. 2542001 Sb., Sondy, Praha.

Water Framework Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000. Official Jornal of the European Communities, I., 327/1. Luxembourg. ČJ překlad Rámcová směrnice o vodní politice EU 2000/60/EC. MŽP, Praha.

KOS, Z., ŘÍHA, J. (2000): Vodní hospodářství, ČVUT, Praha.

LAŠKOVÁ, J. et. al. (2007): Voda pro život. AV ČR, Praha, Interaktivní DVD ROM

POKORNÝ, D. et. al. (2006): Voda v ČR do kapsy. MZe, Praha, 96 s. + CD

KRUŽÍKOVÁ, E. et al. (2003): Právo životního prostředí Evropských společenství

Časopisy Vodní hospodářství, Water Research, Water Research Management, Advances in Water Resources, Water Resources Research, aj.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (01.09.2011)

1. Zvláštnosti a specifické vlastnosti vody. Vztah hydrosféry ostatním FG sférám.

2. Přírodní faktory ovlivňující vodní zdroje (VZ), množství, kvalita, spotřeba VZ v ČR a ve světě. Zásady environmentálního managementu VZ.

3. Globální bilance VZ a jejich udržitelný rozvoj. Vliv změny klimatu na VZ (svět, ČR).

4. Etapy vývoje hospodářského využívání krajiny a jejich vliv na hospodaření s vodou. Vývoj vodního hospodářství (VH) na území ČR.

5. Základní hydrologická charakteristika ČR. Hydrologická a vodohospodářská bilance, funkce vody v socioekonomické sféře.

6. Užívání vody v ŽP, voda pro obyvatelstvo, průmysl, dopravu, zemědělství a lesnictví a výrobu vodní energie.

7. Nakládání s VZ z pohledu kvantity a kvality, odběry a vypouštění vod, upravenost říční sítě, hydromeliorace, rybníky a vodní nádrže, čištění odpadních vod, revitalizace vodních ekosystémů.

8. Negativní účinky vody a ochrana proti nim. Povodně, organizace protipovodňové ochrana, povodňové plány, stupně povodňové aktivity. Sucho a krizový management VZ. Vodní eroze, zamokření půdy, šíření infekcí a škodlivých látek vodou.

9. Řízení, organizace, státní správa, monitoring a kontrola v oblasti VZ.

10. Plánování ve VH. Strategie ochrany VZ v kulturní krajině, investiční strategie se zaměřením na ČR.

11. Vývoj vodního zákonodárství ČR a v EU.

12. Základní legislativní ochrana vod v ČR a EU.

13. Mezinárodní problematika vodhího hospodářství. Spolupráce ČR s okolními státy na mezinárodních tocích. Mezinárodní konvence ochrany vod, spolupráce v mezinárodních výzkuných projektech.

V rámci bloku tematicky zaměřených seminářů jsou studenty a odborníky z praxe diskutovány aktuální problémové otázky, prezentovány modelové studie, názorně představeny postupy VH managementu a ochrany VZ, studována základní legislativa v oblasti ochrany vod ČR a EU.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK