PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Zkouška z cizího jazyka - MS760ZK
Anglický název: Foreign Language Exam
Zajišťuje: Ústav jazykové a odborné přípravy UK (31-UJOP)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Luděk Šafařík (16.08.2013)
Zkouška z cizího jazyka - stupeň na úrovni B1 SERR: * Student dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni faktografické texty vztahující se k tématům jeho oboru. * Dokáže porozumět faktografickým informacím týkajícím se jeho oboru za předpokladu, že jde o zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk. * Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby podal souvislý, jednoduchý popis běžných přírodovědných témat, přičemž je prezentuje jako lineární sled myšlenek. Vyjadřuje se pomocí své slovní zásoby a opisných jazykových prostředků jen s určitou mírou zaváhání, ale omezená slovní zásoba způsobuje opakování a občas dokonce formulační obtíže. * Všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyka je postřehnutelný. Chyby se objevují, ale je jasné, co chce vyjádřit.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Luděk Šafařík (16.08.2013)

Předmět Zkouška z cizího jazyka (MS760ZK)

Skládá se z anglického jazyka, ale u oborů GEKA, DG, DS, DE a Uč těchto oborů mají studenti možnost volby mezi anglickým a německým jazykem.
Studenti, kteří dosáhli 85% úspěšnosti ve vstupním testu k předmětu Cizí jazyk I nebo mají zkoušku z jiné vysoké školy, mohou požádat o uznání zkoušky.
Zkouška z cizího jazyka trvá 55 minut a povinností studenta je složit zápočet (písemný test) a poté zkoušku (ústní zkouška)

1a. Zápočet - písemný test z anglického jazyka - (45 minut), test z obecné angličtiny úrovně B1

Čtení - zaměřeno na porozumění textu
Čtení s doplněním - zaměřeno na gramatiku a slovní zásobu
Přepis vět - Úkolem studenta je doplnit přepis dané věty, aniž by byl změněn význam.
Doporučená literatura: PET Practice Plus 1 a 2, Barbara Thomas, Louise Hashemi, Longman

1b. Zápočet - písemný test z německého jazyka (u oborů GEKA, DG, DS, DE a Uč těchto oborů)

(45 minut), test z obecné němčiny úrovně B1
Čtení - zaměřeno na porozumění textu
Gramatika - gramatická cvičení

2. Zkouška - ústní zkouška z anglického/německého jazyka (10 minut příprava, 10 minut zkouška), má formu ústní zkoušky se zaměřením na odborný jazyk podle oboru studenta, student může skládat ústní zkoušku pouze po absolvování písemného testu!

Student si vylosuje jeden z krátkých (cca 150 slov) cizojazyčných faktografických textů ze svého oboru. Během desetiminutové přípravy má k dispozici anglický/německý výkladový slovník.
Prokáže své řečové schopnosti a porozumění textu dialogem s učitelem na téma vylosovaného textu (cca 5 minut). Student musí být schopen shrnout obsah textu vlastními slovy a musí umět zareagovat na otázky (týkající se textu), které mu zkoušející položí.
V druhé části zkoušky student diskutuje se zkoušejícím o širším tématu souvisejícím s tématem textu a týkajícím se jeho vědního oboru (cca 5 minut).
Pro úspěšné absolvování zkoušky doporučujeme načíst minimálně 100 stran odborného textu (dle oboru studenta) a navštěvovat jazykovou výuku, která umožní procvičení ústního projevu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK