PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Matematika C - MS710P56
Anglický název: Mathematics C
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Milan Štědrý, CSc.
Vyučující: RNDr. Václav Kotvalt, CSc.
RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
RNDr. Milan Štědrý, CSc.
Záměnnost : {Matematika B1 a B2 (obojí)}, MS710P02, MS710P52
Neslučitelnost : MS710P00, MS710P01, MS710P02, MS710P03A, MS710P03B, MS710P04A, MUMP001
Je neslučitelnost pro: MS710P54, MS710P55, MB162P05
Je prerekvizitou pro: MZ370P45, MZ370P19
Je záměnnost pro: MS710P03A
Ve slož. korekvizitě pro: MC260P28
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (16.12.2019)
Základní pojmy lineární algebry. Základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu funkcí dvou reálných proměnných a diferenciálních rovnic prvního řádu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (16.12.2019)

Kotvalt, V.: Základy matematiky pro přírodovědné obory. Karolinum, 2008.

Štědrý, M.: Sbírka úloh k matematice pro geografy. Karolinum, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (16.12.2019)

Ke zkoušce se lze přihlásit až po získání zápočtu (který je udělen na základě úspěšného zápočtového testu). Zkouška v každém termínu je kombinovaná a začíná písemnou částí. Pokud se v řádném nebo prvním opravném termínu nezíská v písemné části aspoň 55 % bodů, je hodnocení zkoušky neprospěl/neprospěla. Při druhém opravném termínu následuje po písemné části ústní zkouška, ať je výsledek písemné části jakýkoliv.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (16.12.2019)

Lineární algebra: Vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, vektory lineárně závislé/nezávislé, báze, dimenze. Skalární součin, délka vektoru. Vektorový součin. Typ matice, stupňová matice, transponovaná matice, symetrická matice. Hodnost matice. Operace s maticemi. Determinant, vlastnosti determinantu, rozvoj determinantu podle řádku/sloupce, Sarrusovo pravidlo. Matice singulární/regulární. Cramerovo pravidlo. Inverzní matice. Vlastní čísla matice a příslušné vlastní vektory. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace.

Reálné funkce reálné proměnné: Složená funkce, prostá funkce, inverzní funkce, funkce cyklometrické. Funkce konvexní/konkávní. Lokální/globální maximum/minimum funkce. Limita funkce, spojitost funkce. Derivace, diferenciál. Tečna a normála ke křivce (grafu funkce). L'Hospitalovo pravidlo. Vyšetření průběhu funkce.

Funkce dvou reálných proměnných: Parciální derivace, totální diferenciál. Normála/tečná rovina k ploše (grafu funkce dvou proměnných). Lokální extrém, sedlový bod. Představa o základních plochách.

Integrální počet funkce jedné reálné proměnné: Primitivní funkce (neurčitý integrál), integrace per partes, substituce, užití rozkladu na parciální zlomky. Riemannova/Newtonova definice určitého integrálu. Nevlastní integrály. Numerická integrace. Aplikace určitého integrálu.

Diferenciální rovnice prvního řádu: Separace proměnných a variace konstanty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK