PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Posuzování vlivů na životní prostředí - MO550P65
Anglický název: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Neslučitelnost : MO550S07
Záměnnost : MO550S07
Je neslučitelnost pro: MO550S07
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. (28.09.2007)

1) Formální a neformální prístupy k hodnocení prostredí a lidských cinností, které prostredí ovlivnují (biologické hodnocení, krajinárské hodnocení, EIA, environmentální audit, hodnocení rizika, C-B analýza, SWOT analýza atd.).

2) EIA - Environmental Impact Assessment (posuzování vlivu na životní prostredí), historie a soucasný stav ve svete, v EU a u nás, zákon 244/92 (100/2002), direktiva EU c. 85/337/EEC a c. 97/11/EC, US NEPA, další státní a mezinárodní dokumenty a normy.

3) Struktura obecné procedury EIA, výklady zákona 244/92 (100/2002), cíle EIA, role pri rozhodování, územním plánování, hospodarení se zdroji, význam pro koncept udržitelného rozvoje spolecnosti. Role zúcastnených subjektu v procesu EIA (oprávnená osoba, príslušný orgán, navrhovatel/investor/projektatnt, role verejnosti, samosprávy, obcanské iniciativy, odborných subjektu).

5) Kritéria pro využití EIA screening (vyhledávání) a scoping (zjištování rozsahu posouzení), Príloha se "seznamy" povinne hodnocených aktivit, preshranicní posuzování vlivu (Espoo konvence).

6) Praktický postup pri provádení EIA (organizace týmu, casové aspekty vlastního hodnocení, prípadové studie, metodické návody, metody - popisné hodnocení, matice, multikriteriální hodnocení).

7) Dokumentace, sestavování dokumentace, zdroje informací, forma a obsah, rozsah, doplnující studie (hluková s., rozptylová s), základní chyby a nedostatky dokumentací.

8) Posudek na dokumentaci k hodnocení vlivu cinností na ž.p., vyhl. 499/92, forma, obsah, zúcastnené subjekty, význam, etický prístup posuzovatelu.

9) Opatrení k prevenci, eliminaci, minimalizaci, ci kompenzaci predpokládaných vlivu, postprojektový monitoring (základní pravidla monitoringu, príprava, proces a výstupy).

10) "Ekologický" audit (EMS/EMAS), cíle auditu, proces a metoda auditu, úcastníci auditu, význam, normy rady ISO 14000 a ISO 9000.

11) Analýza projektu EIA v Ceské republice, nedostatky a výhody ceského zákona 244/92, srovnání s novou legislativou. Informacní systém EIA.

12) Prezentace a obhajoba týmové studie

Hodnocení: test (multiple choice)

Podmínky klasifikace: Zápočet = 75% úcast, zpracování písemné seminární práce dle zadání. Zkouška = písemný test. Zápočet je podmínkou pro zápis ke zkoušce.

Kurz není slučitelný pro významný překryv s kurzem "Organizace a řízení ochrany životního prostředí"(MO550S07)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK