PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Právo a státní správa - MO550P32B
Anglický název: Law and state management
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Kužvart
Vyučující: JUDr. Petr Kužvart
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

P?íslušné právní normy

Drobník, Damohorský, Zákony k ochran? ŽP, Beck Praha 1997

Cingoš, Praktikum z práva ŽP, PF MU Brno, 1996

Ryska, Právo pro st?ední školy,Fortuna , Praha 1994

Damohorský, Právní úprava ochrany ŽP v ?R, Institut hl.m. Prahy, 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (08.02.2017)

Požadavky k zápočtu: složení zápočtového textu - písemný (20 otázek, 40 bodů, kdo dosáhne 30 a více, složil s úspěchem)

Ke zkoušce, jež je ústní - musí být oba zápočty (ze zimního i letního semestru). Jinak zkoušku nelze vykonat.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (08.02.2017)

Základy teorie státu a práva

Ústavní základy ?R

Státní právo a správní ?ád

Trestní právo a zákon o p?estupcích

Postavení a význam práva životního prost?edí

Základní pojmy práva životního prost?edí, zákon o životním prost?edí

Organiza?ní zajišt?ní ochrany životního prost?edí

Ekologicko - právní odpov?dnost

EIA, hygienické služba a další speciální státem organizované ?innosti k ochran? ŽP

Územní plánování a stavební ?ád, základy pozemkového práva

Právní úprava ochrany ovzduší

Právní úprava ochrany vod a vodního hospodá?ství

Právní úprava ochrany p?dy, základy horního práva

Právní úprava ochrany lesa a lesního hospodá?ství

Právní úprava ochrany p?írody a krajiny

Právní úprava ochrany živo?išstva a rostlinstva

Právní úprava nakládání s odpady

Právní úprava ochrany p?ed specifickými zdroji ohrožení ŽP

Právní úprava pé?e o kulturní pamatky

Mezinárodn? právní ochrana ŽP

Evropská unie a právní úprava ochrany

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK