PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Hygiena - MO550P31
Anglický název: Hygiene
Český název: Hygiena
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Vyučující: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
RNDr. Jiří Rameš
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rozvrh OŽP a.r. 2020.21 Hygiena.xlsx Rozpis přednášek pro ak. rok 2020/2021 RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Milena Bušová, CSc. (20.09.2021)

Bencko,V. a kol.: Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. UK Praha, 2002, 204s.

Bencko,V.: Znečištění ovzduší a zdraví člověka.

Symon,K., Bencko,V. a kol.: Znečištění ovzduší a zdraví. Avicenum Praha, 1988

Bencko,V., Cikrt,M., Lener,J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada - Avicenum Praha, 1995, 288s.

Klein,O., Bencko,V.: Ekologie člověka a zdraví. Karolinum, Praha 1997, 150s.

Kotulán,J.: Zdraví a životní prostředí. Avicenum Praha, 1991

Klener,V. a kol.: Hygiena záření. Avicenum Praha, 1988

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Milena Bušová, CSc. (20.09.2021)

Zkušební otázky z hygieny a epidemiologie pro obor Ochrana životního prostředí 3.roč. PřF UK Praha

01. Hygienická problematika denního osvětlení a umělého osvětlení. Oslnění.

02. UV záření, biologické účinky, použití, rizika, ochrana.

03. Ionizující záření a ochrana.

04. Požadavky na vybavení pracovišť a ochranu zdraví pracovníků v riziku ion. záření. Otevřený a uzavřený zářič.

05. Hygienická problematika hluku a vibrací, ochrana před jejich nepříznivými účinky.

06. Typy hluku podle jeho povahy, účinky, metody měření.

07. Způsoby hodnocení nadměrného hluku v pracovním a životním prostředí.

08. Požadavky na kvalitu pitné vody.

09. Indikátory obecného a fekálního znečištění pitné vody.

10. Asanace místního zdroje pitné vody.

11. Hlavní principy vodárenské úpravy pitné vody.

12. Problematika odpadních vod a čistírenských zařízení.

13. Typy znečištění ovzduší a jejich zdravotní význam.

14. Sekundární emise, smog oxidační a redukční.

15. Kyselé atmosférické srážky. Původ, vliv na prostředí a na zdraví člověka.

16. Pozdní účinky škodlivin.

17. Mutageny v životním a pracovním prostředí.

18. Karcinogeny a teratogeny v životním a pracovním prostředí.

19. Hygienické zásady při práci s jedy.

20. Vztah dávky chemické škodliviny k její toxicitě, rozdíl mezi klasickými jedy a karcinogenními látkami.

21. Hygienická problematika toxických kovů.

22. Hygienická problematika pesticidů.

23. Hygienická problematika organických rozpouštědel.

24. Znečištění ovzduší uzavřených prostor (budov). Jeho druhy a zdravotní důsledky.

25. Nemoc z budov, fyzikální faktory. Radon.

26. Hlavní problémy současného životního prostředí ČR.

27. Kouření a jeho vliv na zdraví.

28. Optimální složení biologicky hodnotné stravy.

29. Cizorodé látky v poživatinách.

30. Chemická a radiační rizika z potravin.

31. Způsoby zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo (volba vodního zdroje, pásma hygienické ochrany).

32. Klimatické faktory životního a pracovního prostředí.

33. Metody hodnocení pracovní a tepelné zátěže.

34. Metody hodnocení působení znečištěného ovzduší na člověka (NPK, BET).

35. Biologické metody monitorování znečištění prostředí a expozice člověka.

36. Biologické expoziční testy, biologické limity.

37. Adaptace lidského organizmu na podmínky prostředí.

38. Dezinfekce a sterilizace.

39. Skupinová diagnóza jako metoda zjišťování zdravotního stavu.

40. Možnosti primární prevence civilizačních nemocí.

41. Biologické účinky neionizujícího záření.

42. Příprava pitné vody v mezních situacích, infekce přenášené pitnou vodou.

43. Zdravotní rizika nadměrné expozice UV záření.

44. Fyzikální faktory ve vztahu k nemoci z budov.

45. Hlavní problémy současného životního prostředí ČR.

46. Metody hodnocení výživového stavu. Vliv výživy na zdraví. Jednostranná výživa.

47. Mikrobiální znečištění potravin.

48. Alergeny v životním a pracovním prostředí.

49. Problematika AIDS.

50. Prevence nemocí z povolání, zásady práce s biologickým materiálem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK