PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Těžby a rekultivace - MO550P28
Anglický název: Mining and Remediation
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.01.2012)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se provádí formou testu. Při dosažení požadovaného počtu bodů v testu zkouška pokračuje ústní částí, při níž má student jednak prokázat znalosti předmětu, jednak schopnost diskutovat a řešit konkrétní problém (zpravidla jde o simulaci nějaké situace v praxi).

Sylabus -
Poslední úprava: Marek Hovorka (26.04.2002)

1) Nerostné zdroje a životní prostredí

Prírodní zdroje, vznik nerostných surovin magmatickými, metamorfními, sedimentárními a zvetrávacími procesy. Težba nerostných surovin ve svete.

Ložisková geologie, rozdelení ložisek nerostných surovin, ložiska rud, nerud a fosilních paliv a jejich genetické delení. Technologické parametry uhlí a ropy.

Ekonomické a ekologické aspekty težby kaustobiolitu v CR.

Vliv podpovrchové a povrchové težby na životní prostredí.

Geologie uranových ložisek a težba uranu, vliv na životní prostredí.

Stavební suroviny a jejich využívání V CR.

Ochrana životního prostredí pri pruzkumu a težbe nerostných surovin.

Odpady vznikající pri težbe, úprave a zpracování nerostných surovin a jejich využití.

Težba nerostných surovin z morského dna, vliv na morské ekosystémy.

2) Rekultivace

Problém opuštených dolu a lomu. Vztahy mezi obdobím težby a rekultivace.

Prírodní složky krajiny

Kritéria rekultivace, rekonstrukce prostredí, možnosti rekultivace starých hald a odvalu.

Rekonstrukce a rekultivace krajiny pro potreby zemedelské, lesnické a rekreacní úcely.

Nove vytvárené ekosystémy a jejich funkce.

Ukládání odpadu do opuštených lomu a dulních del. Ukládání nebezpecného odpadu.

Inženýrsko-geologické problémy na rekultivovaných haldách, výsypkách a lomech.

3) Obnova vodních ekosystému.

Vliv težby na toky, zmeny ve vodním režimu. Dulní vody.

Rekultivace a obnova toku, prirozených mokradu a vodních ploch.

Obnova krajiny podél toku vzhledem k záplavám.

Rekultivacní možnosti podél toku, protiklady úspešné obnovy prirozeného vzhledu toku.

Možnosti vytvárení a využití vodních ploch v devastované krajine.

Štýs J.(1990): Rekultivace území devastovaných težbou nerostu. MŽP CR.

Štýs J. et al. (1981): Rekultivace území postižených težbou nerostných surovin. SNTL

Young A.(1998): Land resources

Mather A.S. - Chapman K. (1995): Environmental resources. Longman.

Marsh W. (1998): Landscape planning.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK