PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ochrana ovzduší - MO550P16P
Anglický název: Ambient air quality
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. (24.09.2020)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se třemi základními bloky.
První blok se zabývá hlavními problémy znečištění ovzduší v měřítku globálním, regionálním a lokálním. Ve druhém bloku jsou probírány procesy, kterým znečišťující příměsi v ovzduší podléhají od svého vstupu do ovzduší až po odstranění z atmosféry a vliv na receptory. Třetí blok je věnován konkrétně ochraně ovzduší v České republice, zejména monitorování kvality venkovního ovzduší, shromažďování, zpracování, prezentaci a interpretaci naměřených dat a legislativní úpravě ochrany ovzduší.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. (24.09.2020)

Literatura:

Hůnová, I., Vanoušková, S. (2004): Úvod do problematiky znečištění venkovního ovzduší. Karolinum, Praha.

Seinfeld J. H., Pandis S. N. (1998): Atmospheric Chemistry and Physics. John Wiley and Sons, New York.

Warneck P. (1999): Chemistry of the Natural Atmosphere. Academic Press, san Diego.

Odborné časopisy:

Meteorologické zprávy, Ochrana ovzduší

Meteorological Journal

Atmospheric Environment, Ambio, Tellus, Science of the Total Environment, Water, Air and Soil Pollution, Environmnetal Pollution, Environment Science and Technology

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. (24.09.2020)
  • v rozsahu probraného učiva (za probrané učivo považuji kromě učiva odpřednášeného i - materiál zadaný k samostudiu)
  • písemná a ústní část zkoušky
  • v případě nejasnosti výsledné známky přihlížím k aktivní účasti při cvičeních a k výsledkům průběžných testů
  • pro udělení zápočtu je potřeba sepsat a prezentovat seminární práci
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. (24.09.2020)

1. Úvod do problematiky

2. Základní údaje o zemské atmosfére

3. Globální problémy vznikající v dusledku znecištení ovzduší (ZO) - skleníkový jev, narušování ozonosféry

4. Regionální problémy ZO - "kyselé dešte" a následná acidifikace prostredí

5. Lokální problémy ZO - smogové epizody

6. Emise a jejich zdroje

7. Meteorologické aspekty ZO: stabilita ovzduší, teplotní inverze, vertikální pohyby v cyklóne a anticyklóne

8. Propady - odstranování škodlivin z atmosféry. Mechanismus mokré a suché depozice, chemické transformace, koagulace aerosolu, strední doba setrvání látek v atmosfére

9. Úcinky ZO na ruzné receptory (vegetace, živocichové, zdraví obyvatelstva, stavby a konstrukce)

10. Merení ZO - techniky odberu vzorku, chemické analýzy, analýza namerených dat,prezentace a interpretace výsledku

11. ZO na území Ceské republiky (monitorovací síte, hlavní monitorované znecištující prímesi, interpretace výsledku monitorování)

12. Legislativa omezující ZO v Ceské republice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK