PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia ŽP - MO550P05P
Anglický název: Introduction to environmental science
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)
Kurz má seznámit studenty se základními pojmy ochrany životního prostředí. Přednášky jsou rozděleny do pěti po
sobě následujících oddílů:
1. Úvod
2. Planetární systém
3. Přírodní zdroje
4. Životní prostředí a jeho ochrana
5. Situace v České republice
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. (16.11.2011)

Kurz je neslučitelný s MO550P05C, MO550P05G,MO550P5U

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 2.vydání, Informatorium, 1999, 169 s.

Moldan, B.: Příroda a civilizace. SPN, 1997, 147 s.

Moldan, B.: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009, 417 s.

MŽP ČR: Zpráva o životním prostředí České republiky, 2012, MŽP, 2013, 190 s.

Kolářský, R.: Filosofický význam současné ekologické krize. Filosofia, 2012, 156 s.

Meadowsová, D.H. et al.: Překročení mezí. Argo, 1995, 319 s.

MŽP ČR: Životní prostředí České republiky. Academia, 1990, 281 s.

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. UP Olomouc, 2012, 430 s.

Miléniové hodnocení ekosystémů: Ekosystémy a lidský blahobyt. Centrum pro otázky životního prostředí, 2005, 138 s.

McKibben, B.: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě. Paseka, 2013, 258 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. (16.11.2011)

písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

1. Úvodní seminář

Seznámení se studiem, okruhy studia, sylabus. Základní pojmy (životní prostředí, ochrana přírody, ekologie, environment) v historické perspektivě).

2. Člověk a příroda

Vývoj lidské společnosti podle vztahu mezi lidmi a přírodou. Lovci a sběrači, zemědělci, současná industriální společnost; dnes žijeme v antropocénu.

3. Antropocén

Exponenciální růst populace, hlavní faktory růstu, demografická transformace. Industrializace, rozdíly mezi regiony a kulturami. Vztah růstu populace, materiální spotřeby a zátěže prostředí (formule IPAT).

4. Planetární systém

Geologický vývoj planety Země, vznik a vývoj života, zemské sféry a biosféra. Metabolismus planety, biogeochemické cykly.

5. Atmosféra

Složení ovzduší, klima, ozonová vrstva. Znečištění ovzduší a jeho následky. Cesty snižování obsahu škodlivin v ovzduší.

6. Voda

Koloběh vody, voda na pevnině a v oceánech, hydrosféra a kryosféra. Využití vody a vodních zdrojů. Znečištění vody a jeho následky. Samočisticí procesy čistění odpadních vod.

7. Biodiverzita a ochrana přírody

Biosféra, ekosystémy, biomy, biologická rozmanitost. Ohrožení biodiverzity, ochrana přírody, přístupy, metody, instituce. Hlavní ohrožené ekosystémy, skupiny, druhy.

8. Půda a potraviny

Charakteristika půdy, půdní typy. Využití půdy člověkem, degradace půd. Produkce potravin, potravinová bezpečnost, národní a globální aspekty.

9. Zdroje energie a surovin

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje, metabolismus industriální společnosti. Odpady a nakládání s nimi, hierarchie nakládání s odpady.

10. Ochrana životního prostředí

Lokální, regionální a globální rozměr. Složky a oblasti životního prostředí. Environmentální výzkum, vzdělávání, politika. Ochrana prostředí a udržitelný rozvoj.

11. Zdraví lidí a prostředí

Fyzikální, chemické, biologické a sociální aspekty. Toxicita, pozdní účinky. Vztah dávky a účinku. Ekologické katastrofy a zdraví (Černobyl, Bhopál, Seveso). Přirozená a civilizační rizika, jejich hodnocení a řízení.

12. Společensko-vědní reflexe

Vztah ekonomického a přírodního systému. Ekonomie a ochrana životního prostředí. Filozofické a etické aspekty, ekologická etika, „deep ekology“, „teorie“ Gaia.

13. Životní prostředí České republiky

Historie a současnost. Politicko-ekonomická transformace 90. let. Instituce, financování, zákony, informace. Regionální specifika, srovnání se zahraničím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK