PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do inženýrské geologie - MG451P51
Anglický název: Introduction to Engineering Geology
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jan Boháč, CSc.
Vyučující: Ing. Jan Boháč, CSc.
RNDr. Jan Král
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Ing. Jan Novotný, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Harmonogram-UIG2022.pdf Harmonogram 2022 Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2009)
Základní předmět pro studium inženýrské geologie, náplň oboru, technický popis zemin a hornin, klasifikace zemin, inženýrskogeologické mapování, metody výzkumu, geodynamické procesy, svahové pohyby, objemové změny zemin, monitoring pohybu skalních masívů, geotechnické průzkumy pro zakládání a stavby povrchových a podzemních staveb, IG problémy v rámci důlních aktivit, environmentální úkoly aj.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2018)

Matula, M. a Pašek, J. (1986) Regionálna inžinierska geológia ČSSR. SNTL, Praha.

Pašek, J. a Matula, M. (1995) Inženýrská geologie. TP 76, ČMT, Praha.

Ondrášik R., Rybář J. (1991) Dynamická inžinierska geológia, SPN.

Záruba, Q. a Mencl, V. (1974) Inženýrská geologie. Academia, Praha.

Záruba, Q. a Mencl, V. (1986) Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Prezentace/obsahy jednotlivých přednášek jsou rovněž na:

http://natur.cuni.cz/~bohac/

http://natur.cuni.cz/~masin/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (19.02.2020)

Zkouška: písemná, formou stručných odpovědí na otázky. Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace 3 při 50-66%; 2 při 66,1-83,9%; 1 při >84%.

Příklady otázek z písemky jsou k dispozici na stejné www stránce jako přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (02.05.2018)

1

Inženýrská geologie jako aplikovaný obor geologických věd.

Historie a současný stav oboru.

Vztah k inženýrským vědám a inženýrské praxi.

Inženýrská hydrogeologie.

2

Geodynamické procesy

Klasifikace geodynamických procesů.

Úvod do tektoniky, seismicity, zvětrávání, svahových pohybů, objemových změn hornin, krasových jevů a geodynamických antropogenních jevů.

Klasifikace svahových pohybů.

3, 4

Technické vlastnosti hornin a zemin, význam podzemní vody

Horniny (zeminy a skalní horniny) - základní technické vlastnosti, popis a klasifikace.

Laboratorní zkoušky.

Význam podzemní vody v IG a geotechnice.

Po skupinách návštěva laboratoře mechaniky zemin.

5

Modelování v GT - fyzikální, matematické

1D fyzikální modely.

Geotechnická centrifuga - teorie, příklady aplikací.

Matematické modelování mechanického chování zemin - konstituční modely, parametry vs. stavové proměnné.

Numerické metody pro kontinuum a pro diskontinuum.

Příklady aplikací metody konečných prvků v geotechnice.

6

IG a GT průzkum

Úkoly, rozdělení, etapy.

Příprava akcí, střety zájmů, registrace.

Geofond. Archivní rešerše.

Podklady topografické a geologické, terénní studium.

Základní druhy IG map, znázorňovací metody, mapování, profily.

7

IG a GT průzkum pokrač.: průzkum staveniště

Přímé metody IG průzkumu - odkryvné práce vrtné, kopné a práce prováděné hornickým způsobem; metody, výhody a nevýhody jednotlivých druhů prací.

8

IG a GT průzkum pokrač.: průzkum staveniště

Nepřímé metody IG průzkumu - penetrace, geofyzika.

Speciální metody IG průzkumu - optická sonda, TV sonda,

Hydrogeologické metody v IG průzkumu.

9

Základová půda

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, ČSN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení.

Posouzení základových poměrů, zjištění geotechnických vlastností základové půdy. Podklady pro statický výpočet.

Přebírka základové půdy.

Zlepšování vlastností základové půdy, odvodňování.

Plošné a hlubinné zakládání.

10

Specifické úkoly inženýrské geologie

Bytové, občanské a průmyslové stavby.

Dopravní stavby, liniová vedení, vodohospodářské a podzemní stavby.

Seismické účinky na stavby a poddolování.

Součinnost inženýrského geologa při projektování, otvírce a provozu těžeben nerostných surovin.

11

Regionální IG

Český masív a Karpatská soustava.

Rozdělení na regiony.

12

Ekologické aspekty - odpady, rekultivace.

Zahlazení negativních účinků těžby, rekultivace.

Ukládání odpadu, řízené skládky, uzavírání a rekultivace skládek, sanace starých zátěží.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK