PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Petrologie pro učitelství geologie - MG440P03
Anglický název: Petrology for Teachers
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. František Holub, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
doc. RNDr. František Holub, CSc.
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MG440P02, MG440P51
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (10.02.2003)
Základní petrologická přednáška pro studenty učitelského studia geologie. Zabývá se horninotvornými mineráy a substancemi (zde navazuje na předmět Mineralogie), horninami magmatickými, metamorfovanými i sedimentárními. Zahrnuje základy klasifikace těchto horninových skupin, základní principy jejich vzniku a systematický přehled.
Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (07.02.2003)

Holub F. (2002): Obecná a magmatická petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Yardley, B. W. D. (1989): An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman Earth Science Series.

Skoček V. (1993): Petrologie sedimentů (skriptum). Přírodovědecká fak. UK, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (06.01.2012)

Zápočet se uděluje po vypracování protokolů a testu o poznávaní hornin .

Zkouška probíhá písemnou formou (60 minut) a obsahuje krátké teoretické otázky s volbou odpovědi (a) až (d), krátké početní příklady.

Sylabus -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (10.02.2003)

Okruh I: Obecná petrologie a horninotvorné minerály

1. Základní genetické skupiny hornin podle původu materiálu a podmínek vzniku. Přehled základních metod výzkumu hornin a horninotvorných minerálů. Historický vývoj petrologie a dnešní postavení mezi geologickými vědami. Petrologická literatura a periodika.

2. Hlavní horninotvorné minerály a substance - repetitorium s rozšířením a důrazem na chemické složení, horninotvorný a klasifikační význam.

Okruh II: Magmatická petrologie

1. Klasifikace magmatických hornin: Kvantitativně mineralogická klasifikace IUGS pro plutonity; kvantitativně mineralogická klasifikace IUGS pro vulkanity; srovnání s dříve používanou klasifikací. Jednoduché chemické klasifikace a základní petrochemické přepočty. Chemická klasifikace IUGS pro vulkanity.

2. Přehled základních skupin a typů plutonických hornin - ultramafitity, gabroidy, dioritoidy, syenitoidy, granitoidy, foidové plutonity. Žilné ekvivalenty plutonitů (žilné porfyry a porfyrity). Makroskopické určování.

3. Přehled základních skupin vulkanických a subvulkanických hornin: - bazaltoidy, andezity, dacity a ryolity. Extrémně hořečnaté vulkanity - pikritické horniny a boninity. Alkalické vulkanity. Kimberlity, karbonatity, lamprofyry. Makroskopické určování.

4. Vznik a vývoj magmat - základní petrogenetické procesy. Základní poznatky o fázových vztazích při tavení silikátových hornin a krystalizaci z taveniny; parciální tavení plášťových peridotitů a vznik mafických magmat; parciální tavení korových hornin a vznik acidních magmat; krystalizace a diferenciace magmat; hybridizace a kontaminace magmat; magmatický cyklus, význam magmatismu pro látkový vývoj zemského pláště a kůry.

Okruh III: Sedimentární petrologie

1. Zvětrávací procesy. Typy transportu ve fluidech různých reologií. Vznik primárních sedimentárních struktur.

2. Složení klastických sedimentárních hornin: charakteristika zdroje a pánevních procesů.

Analýza provenience v základních typech klastik. Tektonické implikace. Procesy diageneze; porozita a kompakce. Fluida a cementace. Makroskopická identifikace. Granulometrie.

3. Karbonáty: Základní částice, horninotvorné mikrofosílie, mineralogie karbonátů. Prostředí vzniku, karbonátové platformy a šelfy. Raná a pozdní diageneze, typy cementů. Makroskopická identifikace.

4. Evapority, ferolity, fosfáty, silicity. Mineralogie, procesy a prostředí vzniku. Makroskopická identifikace.

5. Organická hmota v sedimentech a kaustobiolity. Typy sedimentární organické hmoty, její maturace. Prostředí sedimentace černých břidlic. Procesy prouhelnění; vznik ropy a plynu.

Okruh IV: Metamorfní petrologie

1) Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky, 2) Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida), 3) Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. 4) Metamorfóza a deformace, 5) Nástin koncepce izográd a metamorfních facií, 6) klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická) 7) druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. 9) Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny). 10) Chemické a mineralogické složení metamorfovaných hornin a tvorba fázových diagramů, 11) Petrogenetické mřížky a základy termobarometrie, 12) Metamorfóza a geotektonické prostředí, 13) Odhad P-T-t drah v metamorfovaných horninách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK