PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Chemie geologických procesů - MG440P01G
Anglický název: Chemistry of Geological Processes
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. David Dolejš, Ph.D.
Vyučující: prof. David Dolejš, Ph.D.
Třída: QUICKpress Piston Cylinder Apparatus
Záměnnost : MG440P01H
Je záměnnost pro: MG440P01H
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (01.09.2017)
Úvodní kurz pro studenty geologických oborů a hospodaření s přírodními zdroji, který podává přehled aplikací obecné,
fyzikální, anorganické a organické chemie na geologické pochody. Kurz se skládá ze tří navazujících tématických celků:
(i) struktura atomů, molekul a vnitřní uspořádání pevných látek a tavenin, (ii) přeměny hmoty a energie v přírodním
prostředí, a (iii) analýza geologických materiálů, stanovení koncentrace prvků a atomární struktury hmoty v pevném a
kapalném stavu.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (17.06.2019)

McSween H. J. jr., Richardson S. M., Uhle M. (2003): Geochemistry. Pathways and processes. - Columbia University Press, New York, 363 s.

Walther J. V. (2005): Essentials of geochemistry. - Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, 704 s.

Vacík J. (1986): Obecná chemie. - Státní Pedagogické Nakladatelství, Praha, 303 s.

Faure G. (1998): Principles and applications of geochemistry. 2nd edition. - Prentice Hall, Upper Saddle River, 600 s.

Silbey A., Alberty R. A., Bawendi M. G. (2005): Physical chemistry. 4th edition. - John Wiley & Sons, Hoboken, 944 s.

Mráz L. (1992): Chemie pro geology. - Univerzita Karlova, Praha, 345 s.

(Doporučená literatura je řazena podle klesající důležitosti)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (01.09.2017)

Zápočet se uděluje za vypracování tří protokolů (min. 75 % z každého protokolu). Protokoly jsou zadávány během semestru a každý má stanovený termín odevzdání (4 týdny). Protokoly s hodnocením 50 % a nižším nebudou přijaty (student ztrací nárok na zápočet), při hodnocení 50-75 % má student možnost protokol přepracovat a doplnit.

Zkouška probíhá písemnou formou (180 minut) a obsahuje krátké teoretické otázky s volbou odpovědi (a) až (d), krátké početní příklady, a dále několik delších úloh (příklady, interpretace diagramů nebo teoretické otázky).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (01.09.2017)

Struktura a vlastnosti hmoty:

(1) atom, jádro a izotopy, elektronový obal, výstavbový princip, hybridizace, valenční orbitaly;

(2) chemická vazba, definice a typy, vztah k fyzikálním a chemickým vlastnostem látek;

(3) koordinace atomů, struktura pevných látek a tavenin, Paulingova pravidla, úvod do krystalové chemie.

Vlastnosti a přeměny přírodních materiálů

(1) soustavy veličin, jednotky, převody, koncentrační stupnice;

(2) úvod do termodynamiky, termodynamické zákony, energie, její formy a přeměny;

(3) fázové diagramy a jejich použití pro pevné látky, taveniny a roztoky;

(4) chemická rovnováha, acidobazické a redoxní d?je;

(5) kinetika chemických reakcí, vlastnosti minerálních povrchů, růst krystalů, sorpce;

(6) radioaktivní rozpad, globální chemické cykly a toky.

(7) organická geochemie, biologické prekurzory, alterace a degradace organické hmoty, biomarkery.

Analýza geologických materiálů a jejich struktury

(1) vážkové, titrační a termální analytické metody, hmotová spektrometrie

(2) typy záření a jeho interakce s hmotou, röntgenová difrakce, elektronová mikroskopie

(3) spektroskopické analytické metody, optické, absorpční a emisní metody, Ramanova, infračervená a Mössbauerova spektroskopie, roentgenová difraktometrie, jaderná magnetická rezonance.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK