PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopie minerálů a hornin pro učitele - MG440C11
Anglický název: Microscopy of minerals and rocks for teachers
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. František Holub, CSc.
Je záměnnost pro: MG440C08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)
Kurs zasvěcuje posluchače učitelského studia geologie do základů práce s polarizačním mikroskopem, učí je identifikovat základní horninotvorné minerály ve výbrusech a ukazuje význačné rysy různých genetických skupin hornin pod mikroskopem.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

Hejtman, B., Konta, J. 1959. Horninotvorné minerály. Nakladatelství Československé akademie věd.

Dudek A., Fediuk F., Palivcová M. (1962): Petrografické tabulky. NČSAV Praha.

MacKenzie W.S. a Guilford C. (1980): Atlas of rock-forming minerals in thin section. -Longman Scientific & Technical, New York. 98 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

pro zápočet je nutná účast na cvičení a vypracování protokolů během cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

Cvičení 1: Základy práce s polarizačním mikroskopem. Základní pozorování v procházejícím světle: tvar minerálů, velikost, štěpnost, barva, reliéf. Polarizované světlo, základní pozorování minerálů ve zkřížených nikolech: zhášení, interferenční barvy. Rozdělení minerálů na izotropní, jednoosé, dvojosé.

Cvičení 2: Izotropní minerály: granát, skupina spinelu, skupina sodalitu, leucit, vulkanická skla. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 3: Jednoosé minerály: vysvětlení základních pojmů: optická osa, indexy lomu, dvojlom, charakter minerálu, charakter zóny, indikatrix, interferenční barvy, Newtonova barevná škála, kompenzátory.

Cvičení 4: Jednoosé minerály: křemen, kalcit. Výskyt těchto minerálů v horninách. Stanovení charakteru jednoosého minerálu pomocí konoskopických obrázků u křemene.

Cvičení 5: Jednoosé minerály: apatit, zirkon, rutil, turmalín, nefelin. Výskyt těchto minerálů v horninách. Stanovení charakteru zóny na příkladu turmalínu.

Cvičení 6: Dvojosé minerály: vysvětlení základních pojmů: úhel optických os, rovina optických os, vztah optických směrů ke krystalovým osám a rovinám souměrnosti, šikmé zhášení.

Dvojosé minerály: skupina biotitu, muskovit, skupina chloritů. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 7: Dvojosé minerály: staurolit, kyanit, sillimanit, andalusit, chloritoid. Výskyt těchto minerálů v horninách.

Cvičení 8: Dvojosé minerály: olivín, klinopyroxen, ortopyroxen. Výskyt těchto minerálů v horninách. .

Cvičení 9: Dvojosé minerály: amfiboly, řada tremolit- ferroaktinolit, obecné amfiboly, řada glaukofanu.

Cvičení 10: Dvojosé minerály: skupina živců, plagioklasy, alkalické živce- ortoklas, mikroklín, sanidin.

Cvičení 11: Měření bazicity plagioklasů. Samostatná práce studentů se supervizí. Mikroskopie probraných minerálů a hornin.

Cvičení 12: Mikroskopie základních metamorfitů: metapelity, metabazity, granulity, eklogity, ortoruly. Minerální složení, textury.

Cvičení 13: Mikroskopie základních typů vyvřelých hornin. Granitoidy, gabro, bazalt, ryolit, peridotit. Minerální složení, textury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK