PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rostlinstva - MG422P20
Anglický název: Evolution of the plant kingdom in Earth history
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)
V přednášce je podán přehled vývoje rostlinstva od jeho vzniku po dnešek. Jsou probrány charakteristiky jednotlivých etap, tj.thalassiofytikum, paleofytikum, mezofytikum a kenofytikum, jejich trvání a evoluční pokroky rostlin v tom kterém údobí. Zároveň jsou charakterizovány měnící se podmínky prostředí a paleogeografické diferenciace flóry.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)

Hendrych, R. (1984). Fytogeografie. Stát. pedagog. nakl. Praha.

Kvaček, Z. a kol. (2000). Základy systematické paleontologie I. paleobotanika, palezoologie bezobratlých. Nakl. Karolinum, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (29.10.2019)

Systematická paleontologie I, Historická a stratigrafická geologie

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)

1. Úvod – charakteristika fytogeografických jednotek, co-evoluce s živočichy, základy migrace a vlivu klimatu na diferenciaci flóry.

2. thalassiofytikum – počáteční etapa vývoje rostlin v moři, vznik rostlin.

3. paleofytikum – výstup rostlin na souš, starší a mladší období paleofytika, rozdíly v jejich složení. Začínající diferenciace suchozemské flóry podle konfigurace klimatických pásem a paleogeografie.

4. mezofytikum – věk nahosemenných rostlin. Starší a mladší období pod vlivem vývoje globálního klimatu. Základní složky a jejich vývoj. Rozdíly vůči paleofytiku v paleogeografické diferenciaci. Vznik krytosemenných rostlin.

5. kenofytikum – věk krytosemenných rostlin. Globální paleogeografická diferenciace na fytogeografické jednotky a jejich charakteristiky. Rozdíly mezi starším obdobím ve svrchní křídě a paleocénu a mladším obdobím od eocénu po dnešek. Charakter hranice křída – třetihory z hlediska vývoje flóry. Kolísání klimatu během třetihor. Nejmladší období (antropofytikum) pod vlivem člověka.

Cíl: Prohloubit znalosti o fosilních rostlinách v podobě syntetického obrazu rostlinstva v průběhu historie Země. Poukázat na závislosti změn rostlinstva na paleogeografii, paleoklimatu a vývoji fauny. Rozpoznat zákonitosti vedoucí k zásadním změnám rostlinného krytu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK