PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Systematická paleontologie I - MG422P12
Anglický název: Systematic Paleontology I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Neslučitelnost : MG422P12E
Je neslučitelnost pro: MG422P12E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny mikrofosílií živočišného a rostlinného původu, makroskopických zbytků nižších a vyšších rostlin, a části bezobratlých živočichů. Důraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a časoprostorové rozšíření v minulosti Země.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Pokorný, V., 1965: Principles of zoological micropaleontology. Pergamon Press. Oxford.

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních a písemný test.

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc. (19.05.2012)

Bude probrána morfologie, stratigrafické rozšíření, paleoekologia a možné aplikace u následujících skupin organismů:

1. Bacteria a Eucarya

2. Houby

3. Řasy

4. Acritarcha

5. Mechorosty

6. Psilofytní rostliny

7. Kapraďorosty

8. Nahosemenné

9. Krytosemenné

10. Protozoa

11. Porifera

12. Archeocyata

13. Coelentarata

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK