PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z geologie - MG421T02G
Anglický název: Geologic field course
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421T02U
Je neslučitelnost pro: MG421T02U
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (08.05.2018)
Terénní cvičení z geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty s terénními příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (10.01.2020)

Cháb J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Česká geologická služba, Praha

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500000. Česká geologická služba, Praha

Chlupáč I (1999) Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia, Praha

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

Zápočet je za účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a odevzdání správně vypracovaných protokolů z každé exkurze.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (08.05.2018)

[1] EXKURZE 1

Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2

Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3

Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

[4] EXKURZE 4

Okolí Kladna: kontinentální klastické sedimenty kladenské pánve a flóra svrchního karbonu, terciérní stratovulkán Vinařické hory.

[5] EXKURZE 5

Praha Hloubětín: svrchnokřídové klastické sedimenty diskordantně uložené na ordovickém podkladu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK