PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Regionální geologie - MG421P08
Anglický název: Regional Geology
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Atributy: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)
Cílem kurzu je získat komplexní představu o stavbě, rozšíření a vývoji základních segmentů zemské kůry Střední Evropy v globálně tektonickém kontextu, časových i prostorových souvislostech. Zevrubně se seznámit zejména s geologickým vývojem Českého masivu, geologickou, geofyzikální charakteristikou základních jednotek a jejich prostorovým rozšířením a vzájemnými vztahy.
Literatura -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)

Dallmayer, R.D., Franke, W., and Weber, K., eds. (1995): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Springer Verlag,.

Franke, W., Haak, V., Oncken, O., and Tanner, D. (2000): Orogenic processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt, Geol. Soc. (London) Spec. paper, 179, 464.

Chlupáč a kol. (1988): Paleozoikum barrandienu (Kambrium až devon). ČGÚ Praha.

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J. and Stráník, Z., 2002. Geologická minulost České republiky. Akademia Praha.

Kachlík V. Geologický vývoj České republiky. SURAO Praha (v el. verzi PDF formát na adrese: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/staff/kachlik/reggeol.pdf )

Kováč et al. (1993): Alpinský vývoj Západních Karpat. - PřF MU Brno.

Mísař a kol. (1983): Geologie ČSSR I. Český masiv. SPN Praha.

Přichystal. A., Obstová, V., Suk, M. (1993): Geologie Moravy a Slezska. Moravské zemské muzeum a sekce geologických vě PřF MU Brno.

Rakús, M., ed. (1998): Geodynamic development of the Western Carpathians. - Geol. Survey. Slov. Rep., D. Štůr Publ. Bratislava.

Walter R. (1992): Geologie von Mitteleuropa. - 5. aufl. E. Schwaizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (10.02.2021)

znalost přednášené látky v rozsahu presentací poskytnutých studentům s přihlédnutím k doporučené literatuře, písemná zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)

1. Postavení Českého masivu a Západních Karpat v geologické stavbě Evropy. Hlavní fáze amalgamace evropského kontinentu,

2. Základní geofyzikální parametry zemské kůry Českého masivu a Západních Karpat,

3. Provenience jednotek fundamentu Českého masivu a jejich variská amalgamace,

4. Principy regionálně geologického členění Českého masivu a charakteristika základních stavebních jednotek fundamentu (rozšíření, litologická, strukturní, tektonometamorfní a magmatická charakteristika),

5. Moldanubická a kutnohorsko-svratecká oblast,

6. Tepelsko-barrandienská oblast,

7. Krušnohorská oblast,

8. Lugická oblast,

9. Moravsko-slezská oblast,

10. Vývoj platformního pokryvu ČM a jeho členění (limnický permokarbon, trias, jura, křída, terciér, kvartér),

11. Hlavní etapy vývoje Západních Karpat a jejich regionálně-geologické členění,

12. Charakteristika základních jednotek centrálních Západních Karpat,

13. Charakteristika jednotek vnějších Západních Karpat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK