PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Historická a stratigrafická geologie - MG421P04G
Anglický název: Historical and Stratigraphical Geology
Český název: Historická a stratigrafická geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)
Hlavním cílem je seznámit posluchače s principy stratigrafické geologie a průřezem nejvýznamnějších událostí ve vývoji života, paleogeografii a geologickém vývoji střední Evropy
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Chlupáč, I., Štorch, P. (eds.), 1997. Zásady české stratigrafické klasifikace. Věstník Českého geologického ústavu, 72 (2): 193-204

Salvador A. (ed.), 1994. International Stratigraphic Guide. IUGS and GSA, 213 str.

Kachlík, V., 1992. Vývoj organismů a jejich stratigrafický význam. Univerzita Karlova, Praha, 197 str.

Dott Jr. R. H., Batten R. L., 1981 (a další vydání). Evolution of the Earth. McGraw-Hill Book Comp., 573 str.

Rogers J. J. W., 1994. A history of the Earth. Cambridge University Press, 312 str.

Chlupáč, I. a kol., 2002. Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 str.

Mišík M., Chlupáč I., Cicha I., 1985. Stratigrafická a historická geologie. SPN Bratislava, 570 str.

Kumpera O., Vašíček Z., 1988. Základy historické geologie a paleontologie. SNTL, Praha, 565 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Požadavky k zápočtu jsou účast na cvičeních a splnění písemného testu.

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Kurz je organizován tématicky (nikoliv po jednotlivých etapách vývoje Země) a obsahuje čtyři hlavní okruhy:

1) Stratigrafická geologie (5 vyučovacích hodin)

2) Paleogeografie (6 hodin)

3) Vývoj života (8 hodin)

4) Vývoj českého masívu a přilehlých oblastí (20 hodin)

Ad 1) Seznamuje se základy stratigrafické geologie s důrazem na litostratigrafii, biostratigrafii a chronostratigrafii. U každého směru je podán přehled základních kategorií formálních jednotek. V chronostratigrafii je ukázáno aktuální dělení a datování globálních jednotek. Diskutován je princip stratotypů.

Ad2) Na pozadí hlavních geotektonických událostí a paleogeografických rekonstrukcí je vysvětlen vývoj kontinentů a oceánu v geologické historii Země. Pro jednotlivá období je charakterizováno klima.

Ad3) Úvodu tohoto okruhu je věnován vzniku života a mezníkům vývoje v prekambriu. Evoluce života ve fanerozoiku je uvedena obecnou charakteristikou důležitých aspektů včetně hromadných vymírání, terestrializace apod. Následuje stručná charakteristika jednotlivých období s důrazem na vůdčí fosílie.

Ad4) Je popsána geologická historie (tj. hlavní procesy formující vznik a zánik pánví, faciální vývoj v pánvích, vulkanismus aj.) jednotek Českého masívu, Západních Karpat a jejich okolí po jednotlivých obdobích a hlavních událostech.

Hlavní náplní cvičení je demonstrace charakteristických fosílií a litotypů pro jednotlivá období. Cvičení probíhají v 6 dvouhodinových blocích.

Prerekvizity: Pro pochopení probíraného učiva jsou nutné dobré znalosti na úrovni kurzů Všeobecná geologie (G421P00, G421P01G nebo G421P01U, G421C21A, G421C21B), Paleontologie (G422P01 nebo G422P03).

Korekvizity: Předmět slouží jako základ pro problematiku Regionální geologie a zároveň vyžaduje její základní znalost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK