PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy) (pro učitele) - MG421P00U
Anglický název: Physical geology I (for teachers)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG421P00
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.
Neslučitelnost : MG421P00
Záměnnost : MG421P00
Je neslučitelnost pro: MG421P00
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (22.09.2016)
Úvodní přednáška ke studiu geologie, pojednávající obecně o Zemi a ostatních terestrických planetách s ohledem na vývoj našeho planetárního systému. Poskytuje přehled o pohybu, vnitřní stavbě, chemizmu a stavebním materiálu Země a popisuje hlavní geologické procesy určující její stálou vnitřní i vnější dynamiku, projevující se nikdy nekončícími změnami v zemské kůře. Koncept vnitřní dynamiky Země v délce jednoho semestru zahrnuje všechny geologické procesy, horninové hmoty a jejich strukturní uspořádání i látkové změny související souborně s vnitřní stavbou Země: sféroidní stavba zemského jádra, pláště a kůry, koncept pohybu litosférických desek a rozpínání oceanického dna, principy pohybu plášťových hmot a horninové mobility v litosféře (horninový cyklus) se zvláštním zřetelem na rozdílnost v geologické stavbě a historii kontinentální a oceanické kůry. Obecné teorie fyzikálních jevů spjatých se zemským tělesem: zemský magnetizmus, gravitace, geotermální energie, seismická aktivita a zemětřesení. Základní přehled o magnetických, vulkanických, metamorfních a sedimentárních procesech jako producentech hlavních typů horninového materiálu zemské kůry a tvůrců primárních tvarů horninových těles i jejich ložního uspořádání ve smyslu časoprostorových vztahů. Základní principy a způsoby druhotné deformace horninových těles v zemské kůře od jednoduchých zlomů a vrás přes kombinované struktury a tektonické styly k tektonické segmentaci zemské kůry a orogenezi. Čas a prostor v geologické historii Země a stručný přehled o stratigrafii a geochronologii, jejich základních metodách a cílech.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (22.09.2016)

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum,Praha, 341 str.

Reichwalder P., Jablonský J. (2003): Všeobecná geológia 1 – 2. - Univerzita Komenského Bratislava, 507 str.

Bahlburg H., Breitkreuz Ch. (1998): Grundlagen der Geologie. – Ferdinand Enke, Verlag, 328 str.

Press F., Siever R. (1986): Earth (fourth edition). – W.H.Freeman and comp., New York. 656 str.

Caron J.M., Gauthier A., Schaaf A., Ulysse J., Wozniak J. (1989): La planete terre.- Editions Ophrys Paris, 271 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (22.09.2016)

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (22.09.2016)

Stavba země

Magmatismus

Vulkanismus

Sedimentace

Metamorfoza

Tektonika

Desková tektonika - mobilní zóny

Stratigrafie

Zemětřesení

Země-gravitace, magnetismus, teplo

Epeirogeneze, Orogeneze, Pánve

Nerostné suroviny

Sluneční soustava

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK